Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która zamierzała przekształcić się w spółkę akcyjną, by móc wejść na Giełdę Papierów Wartościowych. Poniosła wydatki na usługi prawne, doradcze i audytowe dotyczące przekształcenia i przygotowania akcji do obrotu giełdowego. Do emisji nie doszło, ale spółka uważała, że może zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach się z tym nie zgodził. Stwierdził, że skoro samo podwyższenie kapitału zakładowego nie jest źródłem przychodu (co wynika wprost z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT), to i wydatki na ten cel nie mogą być kosztem podatkowym.
Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Stwierdził, że wydatki na usługi doradcze i prawne polegające na sporządzeniu opinii dotyczącej planu przekształcenia spółki czy przygotowaniu analizy przedemisyjnej oraz opracowywaniu prognoz finansowych nie są kosztem uzyskania przychodów.
Nie pomogły argumenty spółki, że fiskus bezpodstawnie szuka tylko związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kosztami pozyskania kapitału akcyjnego a samym przychodem w postaci kapitału zakładowego. Spółka bowiem nie po to podwyższa kapitał, aby uzyskać go jako swój przychód, ale po to, by pozyskując kapitał, zwiększyć swoją zdolność produkcyjną, a w konsekwencji uzyskać większe przychody z działalności operacyjnej.
Spółka wygrała dopiero przed NSA, który powołał się na uchwałę siedmiu sędziów z 24 stycznia 2011 r. (sygn. akt II FPS 6/10). – Wynika z niej, że kosztami uzyskania przychodów nie są tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę akcyjną – przypomniał sędzia Jerzy Płusa. Wyjaśnił, że należy do nich zaliczyć: opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w razie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji – także opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych.
Pozostałe wydatki mogą pomniejszać przychód, bo choć mają związek z emisją nowych akcji, to są kosztami ogólnymi związanymi z funkcjonowaniem spółki – wynikało z uchwały. NSA podzielił ten pogląd w najnowszym wyroku.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 8 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2093/13, II FSK 2062/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia