Spółka, która spłaca kredyt zaciągnięty na rozbudowę szpitala wniesionego następnie aportem do innej firmy, nie odliczy odsetek od podstawy opodatkowania – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Jerzy Płusa wyjaśnił, że odsetki mogłyby być kosztem podatkowym tylko wtedy, gdyby spółka przeniosła na inny podmiot nie tylko tytuł prawny do budynku, ale i zobowiązanie kredytowe. Wówczas potrącałby je nowy właściciel nieruchomości (co potwierdza inny wyrok o sygn. akt II FSK 613/11). – Skoro tak się nie stało, to nie odliczy ich nikt – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki z o.o., która zaciągnęła kredyt na rozbudowę należącego do niej budynku szpitalnego. Gdy inwestycja była już ukończona, spółka postanowiła wnieść nieruchomość aportem do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za jej udziały. Następnie SKA miała udostępnić budynek spółce z o.o. na podstawie umowy leasingu.
Mimo że szpital zmienił właściciela, zobowiązanie kredytowe zostało przy spółce z o.o. Była ona przekonana, że spłacając odsetki od kredytu, będzie mogła ujmować je w kosztach podatkowych. Uważała, że mają one związek z osiąganymi przez nią przychodami i nie ma znaczenia to, czy wykorzystuje budynek bezpośrednio, czy za pośrednictwem spółki, w której ma status zarówno komplementariusza, jak i akcjonariusza. W jednym i drugim przypadku osiąga przecież zyski.
Nie zdołała jednak przekonać dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Uznał on, że skoro nieruchomość ma stać się własnością SKA, to odsetki płacone przez spółkę z o.o. nie mają związku z osiąganymi przez nią przychodami. – Osiągać je będzie SKA – zwrócił uwagę dyrektor.
Spółka uważała jednak, że utrata tytułu prawnego do budynku nie powoduje utraty źródła przychodu. Argumentowała, że do końca 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne były opodatkowane na poziomie wspólników, którzy w związku z tym mogli łączyć przychody i koszty z udziału w SKA z innymi swoimi kosztami i przychodami. Taką możliwość powinna mieć zatem także spółka z o.o. będąca przecież wspólnikiem SKA.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zgodził się jednak z dyrektorem katowickiej izby. Wyjaśnił, że kosztem spółki z o.o. będą wydatki na raty leasingowe płacone SKA za udostępnianie budynku, ale nie odsetki od spłacanego przez nią kredytu. Odsetek nie zaliczy do kosztów również SKA ze względu na to, że nie przejęła od spółki z o.o. zobowiązania kredytowego.
Spółka z o.o. przegrała też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sędzia Jerzy Płusa wyjaśnił, że to, iż SKA do 2014 r. były rozliczane na poziomie wspólników, nie zmienia tego, że były one odrębnymi podmiotami.
Dodatkowo sędzia powołał się na uchwałę siedmiu sędziów NSA (sygn. akt II FPS 1/11), zgodnie z którą przychód akcjonariusza z udziału w SKA nie jest przychodem z działalności gospodarczej.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2107/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia