Przekazanie zysku na kapitał zapasowy jest formą jego podziału. Wspólnik nie musi opodatkowywać go PIT po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Reklama
Chodziło o podatnika, który po zmianie spółki z o.o. w komandytową stał się wspólnikiem spółki osobowej. W związku z przekształceniem majątek pierwszej firmy stał się w całości majątkiem drugiej. Wspólnik zapytał fiskusa, czy zarobek spółki z o.o. z lat ubiegłych przeznaczany przez zgromadzenie wspólników na kapitał zapasowy będzie stanowił na dzień przekształcenia przychód i czy w związku z tym podlega opodatkowaniu jako niepodzielone zyski w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. We wniosku o interpretację argumentował, że za zysk niepodzielony należy uznać wyłącznie taki, co do którego nie podjęto żadnej decyzji o podziale. A w opisanej sytuacji nie ma o tym mowy.
Dyrektor izby skarbowej uznał inaczej (pismo nr IPPB2/415-744/14-2/AS). Stwierdził, że zgodnie z art. 191 par. 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału.
– Wspólnicy mogą w uchwale czy też w umowie spółki postanowić, że nie będą dzielić zysku między siebie przez określony czas w określonych warunkach – podkreślił dyrektor.
Możliwe jest ponadto rozporządzenie czystym zyskiem w taki sposób, że jest on przeznaczony na inne cele niż do podziału między wspólników. Takim celem może być przekazanie go na fundusze zapasowe i rezerwowe. W rezultacie zyski, które nie zostały podzielone i wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone jako kapitał zapasowy, mieszczą się w pojęciu „niepodzielonych zysków”, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.
Warszawski WSA przyznał jednak rację podatnikowi i uchylił interpretację.
Zdaniem sądu pojęcie „niepodzielonego zysku” należy interpretować w kontekście kodeksu spółek handlowych. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku niż wypłata dywidendy dla wspólników – zauważył sąd. W szczególności może to być przeniesienie na kapitał zapasowy. W związku z tym w takiej sytuacji art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT nie znajduje zastosowania – dodał WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 29 września 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 658/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia