NSA odmówił zadania pytania w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził, że podobna kwestia została już przesądzona w wyroku TK o sygn. akt P 90/08. – Co prawda dotyczył on możliwości jednoczesnego nałożenia obu sankcji w przypadku dochodów nieujawnionych, ale argumentacja trybunału ma zastosowanie także w tej sprawie – stwierdził sędzia Bogusław Woźniak.
Spór dotyczył możliwości równoległego stosowania ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 17) i kodeksu karnego skarbowego (art. 60 i 61). Zgodnie z przepisem podatkowym, kto nie prowadzi ewidencji lub prowadzi ją w sposób niepozwalający uznać jej za dowód w postępowaniu podatkowym, musi liczyć się z zapłatą pięciokrotnie wyższego ryczałtu. Z kolei art. 60 i 61 kodeksu karnego skarbowego mówią, że osoba nieprowadząca księgi lub prowadząca ją nierzetelnie podlega grzywnie do 240 stawek dziennych.