Nabywacie prawa do nieruchomości nie zawsze musi wiązać się z zapłatą podatku. Polskie prawo przewiduje kilka warunków, po których spełnieniu nie jest konieczne przekazywanie pieniędzy fiskusowi. Dowiedz się, kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej na podstawie ustawy od spadków i darowizn.

Ulga mieszkaniowa przyznawana jest na podstawie art. 4A ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizna. Określa się ją jako zwolnienie od podatku od spadków i darowizn przy nieodpłatnym nabyciu nieruchomości.

Czego dotyczy ulga?

Zwolnienie z podatku dotyczy uzyskania własności lub współwłasności:
• budynku mieszkalnego;
• lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
• spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego lub udziału w takich prawie;
• spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie.Ze zwolnienia korzystać można wyłącznie do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Jeśli nabywana nieruchomość przekracza niniejszą wartość. Zwolnienie przysługiwać będzie tylko do części powierzchni. Reszta będzie obłożona podatkiem.

Jakie warunki musi spełnić darczyńca?

Jednym z elementów, po spełnieniu którego skorzystać możemy z ulgi jest nabycie nieruchomości lub prawa od osoby należącej do konkretnej grupy podatkowej. W przypadku nabycia:

• W drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy – nie zapłacimy podatku jeśli nabycie nastąpiło od osób, które należą do I grupy podatkowej;

I grupa podatkowa: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie

• W drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisy windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego – nie zapłacimy podatku, jeśli nabycie nastąpiło od osób należących do II grupy podatkowej;

II grupa podatkowa: Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

• W drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisy windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego – nie zapłacimy podatku jeśli nabycie nastąpiło od osób należących do III grupy podatkowej (pozostali nabywcy), które sprawowały opiekę nad spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczony, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

Należy zaznaczyć, że mieszanie lub budynek nabyty w drodze darowizny może być zwolniony z podatku wyłącznie w kręgu osób należących do I grupy podatkowej.

Jakie warunki musi spełnić nabywca, by skorzystać z ulgi?

Nabywcą, który chce skorzystać ze zwolnienia musi posiadać w chwili nabycia obywatelstwo lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub strefy państw UE lub EOG oraz:

• Nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
• Nie może przysługiwać mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
• Nie może być najemcą lokalu lub budynku lub będąc nim rozwiąże umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego

Co więcej, po nabyciu prawa własnościowego nabywca musi zamieszkiwać będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu lub i nie może dokonać jego zbycia przez okres 5 lat:

• od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
• od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, nie jest konieczne rozliczanie się z fiskusem ani składanie deklaracji podatkowej.