Podpisana przez prezydenta w lipcu 2015 roku ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, modyfikuje m. in. przepisy dotyczące podatków i opłat lokalnych. Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości będą obowiązywać od stycznia 2016 roku.

Co się zmieni?

Opodatkowanie wspólnej części nieruchomości

Wchodzące w życie od stycznia 2016 roku przepisy usuną z dotychczasowej ustawy lukę prawną dotyczącą określenia przedmiotu opodatkowania części wspólnej nieruchomości, która teraz skutkuje tym, że część powierzchni wspólnej podlega wyłączeniu z opodatkowania.
Według nowych przepisów podatek będzie naliczany od całości wspólnych części nieruchomości i będzie obciążać wszystkich współwłaścicieli w stosunku odpowiadającym ich udziałowi w danej nieruchomości wspólnej.

Preferencje dla przedmiotów opodatkowania nieużywanych w działalności gospodarczej

Wchodząca w życie od stycznia 2016 nowelizacja wprowadza zmianę w definicji dotyczącej związku budynków, budowli i gruntów z działalnością gospodarczą. Z ustawy usunięto pojęcie „względów technicznych” i teraz żeby uznać, że konkretny przedmiot nie jest związany z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy będzie on musiał posiadać ostateczną decyzję nadzoru górniczego lub budowlanego dotyczącą danego obiektu tzn. odpowiednio decyzję o wyłączeniu z użytkowania lub nakaz rozbiórki.

W ustawie dokonano przeformułowania definicji gruntów, budowli związanych z działalnością gospodarczą i budynków.

Od 1 stycznia 2016 r. do tej kategorii nie będą zaliczane:
- budynki, budowle lub ich części, w odniesieniu do których została wydana ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego nakazująca zarządcę lub właściciela rozbiórkę niewykończonego lub nieużytkowanego obiektu budowlanego, który nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy i uporządkowanie terenu i określającą terminy przystąpienia do tych robót oraz ich zakończenia;
- budynków mieszkalnych i gruntów związanych z tymi budynkami;
- budowli, budynków lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której na trwałe wyłączono budowlę, budynek, lub ich części z użytkowania;
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi zbiorników sztucznych i płynącymi jezior.Wprowadzenie podatku od garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym

Teraz odpowiedzialność za zapłatę podatku od parkingu wielostanowiskowego w budynkach mieszalnych ciąży solidarnie na jego wszystkich współwłaścicielach i oznacza to, że organ podatkowy ma prawo teoretycznie żądać zapłaty całkowitej kwoty podatku za parking od któregokolwiek współwłaściciela. Nowe przepisy, które będą obowiązywały od 2016 roku, likwidują to niekorzystne dla podatników rozwiązanie. Według nowych przepisów podatnicy zapłacą podatek tylko w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Nowe przepisy dotyczące opodatkowania gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych

Obowiązujące teraz przepisy stwierdzają, że nie płaci się podatku od nieruchomości za grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych pod warunkiem, że nie są one zajęte przez podatnika na działalność gospodarczą.
Nowe przepisy zobowiązują do płacenia podatku od nieruchomości za grunty zadrzewione i zakrzewione w każdym przypadku.

Jednorazowa wpłata podatku nie mniejsza niż 100 zł

Od 1 stycznia 2016 roku, podatek od nieruchomości nieprzekraczający kwoty 100 zł będzie zapłacony jednorazowo. Teraz podatek ten może być przez osoby fizyczne, niezależnie od jego wysokości, opłacony w czterech ratach. Po zmianach tylko raty przekraczające 100 zł będzie płacić w ten sposób.

Maksymalną wysokość stawek podatkowych określa Ministerstwo Finansów, natomiast gminy określają same wysokość stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców i mogą być one niższe niż ustaliło je Ministerstwo Finansów. Wszystko zależy od uwarunkowań lokalnych.

Stawki na 2016 rok są określone w Monitorze Polskim z 2015 r. poz. 735 i wynoszą:

od budynków lub ich części:
- mieszkalnych, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni