Chodziło o spółkę prowadzącą restaurację. W ramach akcji marketingowej sprzedawała ona bony na okaziciela uprawniające do skorzystania w ciągu roku z usługi gastronomicznej. Jeżeli wartość kupionej usługi przewyższa kwotę, na jaką opiewa bon, klient musi dopłacić różnicę. Po roku voucher traci ważność.
Spółka chciała się upewnić, czy przychód powstaje u niej już w momencie zapłaty za bon. Wskazywałaby na to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 czerwca 2014 r. (nr ILPB3/423-126/14-2/EK). Wynikało z niej, że jeśli przed wykonaniem usługi zostanie wystawiona faktura, to przychód powstanie w dacie wystawienia tego dokumentu (zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o CIT). Jeżeli natomiast należność zostanie uregulowana wcześniej, tj. przed wystawieniem faktury, to przychód powstaje w momencie zapłaty (art. 12 ust. 3a pkt 2). Dodatkowo – jak podkreślił dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 9 kwietnia 2014 r. (nr ITPB1/415-70/14/DP) – aby powstał przychód, zapłata zaliczki (przedpłaty) musi być definitywna.