Czy rada gminy może w formie uchwały dokonać zwolnienia w podatku od nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. podmiotowo-przedmiotowym?
dr Sylwia Naszydłowska radca prawny, ekspert ds. administracji publicznej z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie / Dziennik Gazeta Prawna
Akademia samorządowa 1873
Nie. Uchwały gminne zawierające zwolnienia z podatku od nieruchomości o charakterze mieszanym z automatu naruszają art. 7 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art. 217 konstytucji RP. Zwolnienia tego typu zazwyczaj odnoszą się do gruntów, budynków lub ich części oraz budowli zajętych na działalność prowadzoną przez fundacje, stowarzyszenia czy podmioty realizujące zadania związane z organizacją pomocy społecznej.
W praktyce tego typu akty prawa miejscowego są kwestionowane przez właściwych miejscowo prokuratorów, którzy zarzucają im naruszenie art. 7 konstytucji (zgodnie z nim organy działają na podstawie i w granicach prawa), a także art. 84 i 168 ust. 1, art. 217 oraz brzmienie niezgodne z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 549 ze zm.).
Należy pamiętać, że kategorie podmiotów zwolnionych od podatku nie mogą być określane w drodze uchwał. Jak wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest wyłącznie uprawniona do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. A zatem organ stanowiący gminy może dokonywać zwolnień dotyczących przedmiotu opodatkowania, bez stosowania kryterium zwolnienia poprzez identyfikację podmiotu tego zwolnienia. Reasumując, uchwały zwalniające od podatku od nieruchomości nie mogą określać podatników, w których posiadaniu znajdują się nieruchomości. Tym samym nawet uchwały mieszane (o charakterze podmiotowo-przedmiotowym) są niezgodne z konstytucją, a co za tym idzie – nieważne (zob. wyrok WSA w Gliwicach z 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Gl 235/12; wyrok NSA z 6 czerwca 2015 r. sygn. akt II FSK 1710/13).