Fiskus złagodniał. Pozwala zaliczać VAT zapłacony w innym kraju do kosztów uzyskania przychodów.
Ten sam podatek, zmiana podejścia / Dziennik Gazeta Prawna
Przedsiębiorca, który odzyska potem zagraniczny podatek, musi tylko pamiętać, by wykazać go w firmowych przychodach.
Zanim będzie VAT-Refund
Zasadniczo firma, która chce odzyskać zagraniczny podatek od wartości dodanej, powinna za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego złożyć odpowiedni wniosek. Wtedy, w ramach procedury VAT-Refund, dostanie zwrot daniny. Na to jednak może poczekać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.
– Jeszcze więcej problemów formalnych może mieć z odzyskaniem podatku zapłaconego poza terytorium UE – dodaje Karolina Gizicka, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.
W rezultacie część firm w ogóle nie aplikuje o zwrot, inne mogą go długo nie odzyskać. W okresie, w którym oczekują na zwrot daniny, chciałyby jednak zaliczyć zagraniczny wydatek do kosztów podatkowych.
Obcy podatek to nie ten sam co krajowy
Ustawy o PIT i o CIT – w tej części, w której odnoszą się do kosztów uzyskania przychodów – posługują się pojęciem podatku od towarów i usług. Nic jednak nie mówią o zagranicznej daninie od wartości dodanej ani jakiejkolwiek innej o podobnym charakterze, nakładanej w krajach spoza UE.
Z tego powodu fiskus zmienił zdanie i obecnie prezentuje pogląd korzystny dla podatników – pozwala firmom na zaliczenie zagranicznej daniny do kosztów podatkowych już w chwili poniesienia wydatku. Zgadza się na to, by dopiero potem, po jej odzyskaniu, wykazać zwróconą kwotę jako przychód.
Wcześniej nie było na to przyzwolenia, bo przyjmowano, że skoro firmie przysługuje zwrot daniny od wartości dodanej, to w żadnym momencie nie ma ona prawa do wykazania jej jako kosztu. Wynikało to z tego, że zagraniczny VAT był traktowany tak, jak polski podatek od towarów i usług.
Obecnie fiskus odwołuje się do art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, gdzie zdefiniowano, czym jest podatek od wartości dodanej. Wyraźnie rozróżnia on daninę nakładaną w innych państwach unijnych od polskiego podatku od towarów i usług. Zdaniem organów zatem wyłączenia, o których mowa w ustawach o PIT i o CIT, nie dotyczą podatku od wartości dodanej. Jeśli jego zapłata była celowa, służyła osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła, to przedsiębiorca może go zaliczyć do kosztów firmowych.
Potwierdzają to interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 maja 2015 r. (nr IPTPB1/4511-138/15-2/SJ), z 12 maja 2015 r. (nr IPTPB3/ 4510-75/15-2/IR), z 6 maja 2015 r. (nr IPTPB3/4510-74/15-2/KC) oraz dyrektora IS w Katowicach z 26 września 2014 r. (nr IBPBI/1/415-770/14/WRz).
Również w interpretacji z 2 września 2013 r. (nr ILPB3/423-263/13-2/KS) dyrektor IS w Poznaniu stwierdził, że spółka, która kupiła za granicą paliwo i poniosła tam opłaty za autostrady, może te kwoty zaliczyć do kosztów w wysokości brutto. I to nawet mimo tego że ubiega się o zwrot daniny naliczonej w ramach procedury VAT-Refund – przypomina Mirosława Zugaj, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Tylko w kwocie netto
Kilka lat wcześniej fiskus prezentował odmienne stanowisko. Traktował wtedy zagraniczną daninę tak jak polski VAT i uważał, że tylko ta jej część, której przedsiębiorca nie może odzyskać, będzie jego firmowym kosztem. Nie pozwalał więc pomniejszyć przychodu o zagraniczną daninę w okresie oczekiwania na jej zwrot. Wskazywały na to interpretacje: dyrektora IS w Bydgoszczy z 24 lutego 2011 r. (nr ITPB3/423-678a/10/AM) i dyrektora IS w Warszawie z 11 lutego 2009 r. (nr IPPB5/423-170/08-4/DG).
Należy jednak pamiętać, że ówczesne stanowisko fiskusa podzielił także NSA w wyroku z 4 lipca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1545/11). Wyjaśnił, że w świetle art. 2 pkt 11 ustawy o VAT „mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego jako podatek od towarów i usług, a na gruncie prawa unijnego jako podatek od wartości dodanej są identyczne”.
– Gdyby zgodzić się z takim stanowiskiem, to należałoby przyjąć, że w wielu przypadkach faktury dotyczące zakupów na terenie UE mogłyby być zaliczane do kosztów podatkowych wyłącznie w kwocie netto – tłumaczy Konrad Medoliński, młodszy konsultant w MDDP.
Karolina Gizicka zwraca uwagę, że jeśliby zgodzić się z poglądem NSA, to prawa do zaliczenia zagranicznego VAT do kosztów nie mieliby też przedsiębiorcy, którzy sami zrezygnowaliby z jego odzyskania.
Przychód wskutek zwrotu
Firma, która nie zrezygnowała z odzyskania podatku zapłaconego za granicą, musi się liczyć z tym, że potem będzie go musiała zaliczyć do przychodów. Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora łódzkiej IS z 6 maja 2015 r. (nr IPTPB3/4510-74/15-2/KC). Wskazano w niej na art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, zgodnie z którym przychodem są wszelkie odzyskane kwoty, które wcześniej zaliczone zostały do podatkowych kosztów.