Faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego. Odnosi się bowiem do zdarzenia już zaistniałego – orzekł gliwicki WSA w dwóch wyrokach
W obu chodziło o spółkę realizującą sprzedaż według określonego schematu: zgodnie z zawartą umową ramową klient składa zamówienie, na podstawie którego spółka wystawia fakturę, jednak ostateczną wartość zamówienia strony ustalają po dodatkowych uzgodnieniach. Wtedy też spółka wystawia faktury korygujące, bywa, że nawet kilkanaście miesięcy po wydaniu faktury pierwotnej. Niezależnie od tego spółka otrzymuje od swoich kontrahentów faktury korygujące dotyczące dokonanych przez nią zakupów.
Spór toczył się o to, kiedy rozliczyć korektę przychodów i kosztów. Spółka była przekonana, że może to robić na bieżąco. Wskazywała na brak regulacji w tym zakresie i dlatego odwoływała się do przepisu określającego moment powstania przychodów (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT). Wynika z niego, że datą powstania przychodu jest dzień wydania towaru lub wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Korekta przychodów powinna więc zostać rozliczona na bieżąco, w momencie wystawienia faktury korygującej, stanowiącej potwierdzenie ostatecznych ustaleń odnośnie do ceny – uważała spółka. Analogicznie, czyli na bieżąco, chciała też korygować koszty.
Dyrektor izby skarbowej nie podzielił jej zdania. Wskazał, że faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się do zdarzenia już zaistniałego. Nie tworzy więc nowego momentu powstania przychodu, lecz zmienia wyłącznie wysokość przychodu, który został już udokumentowany fakturą pierwotną.
Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Podkreślił, że faktura korygująca jest nierozerwalnie związana z fakturą pierwotną. Za bezzasadne uznał też argumenty spółki o nadmiernych trudnościach przy wstecznym rozliczaniu przychodów i kosztów. Dodatkowo zaznaczył, że w odniesieniu do korekty kosztów znajdują zastosowanie przepisy określające datę ich poniesienia.
Wyroki są nieprawomocne.
Zmiana od 1 stycznia 2016 r.
Oba wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach potwierdzają niejednomyślność orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawie korekty kosztów i przychodów. Wyraźnie bowiem odbiegają od wielu innych, korzystnych dla podatników w tej kwestii.
Od 2016 r. będą obowiązywać w tym zakresie całkiem nowe regulacje. W uchwalonej 24 lipca 2015 r. przez Sejm ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów przewidziano dodanie w ustawach o PIT i CIT przepisów określających zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów na bieżąco, bez konieczności cofania się do poprzednich okresów.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Gliwicach z 15 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Gl 112/15, I SA/Gl 113/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia