Gmina utworzyła nową jednostkę budżetową Młodzieżowy ośrodek socjoterapii. Biorąc pod uwagę ustalenia wynikające z ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, jednostka ta jest zobowiązana do opłacania składek na emerytury pomostowe w odniesieniu do nauczycieli i wychowawców. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób ująć w ewidencji księgowej naliczenie tych składek i ich zapłatę, oraz do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć wydatki z tego tytułu.
Praca wykonywana przez nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, stosownie do postanowień art. 3 ust. 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, jest zaliczana do pracy o szczególnej odpowiedzialności oraz o szczególnej sprawności fizycznej, której możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanej z procesem starzenia się. Wykonywanie tej pracy uprawnia wymienionych pracowników do otrzymania emerytury pomostowej, gdyż są to prace o szczególnym charakterze. W odniesieniu do wskazanych na wstępie pracowników pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru (art. 36 ust. 1 i 4 ustawy o FEP). Podstawę wymiaru naliczania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, określona w art. 18 ust. 1 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Należy przy tym pamiętać, że składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się wyłącznie za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki:
- urodził się po 31 grudnia 1948 r.,
- wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.
Obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych stosownie do postanowień art. 36 ust. 4 cytowanej ustawy są finansowane w całości przez płatnika tych składek (pracodawcę), co oznacza, że obciążają jego koszty bieżącej działalności. A skoro tak, to zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r., koszty z tego tytułu powinny być księgowane na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”. Jak będą przebiegały zapisy księgowe dotyczące naliczonych składek oraz ich zapłaty, przedstawiono na schemacie.
W sprawie klasyfikacji wydatków poniesionych na opłacenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych należy się kierować zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a zwłaszcza w jego załączniku nr 4, z którego wynika, że wydatki z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych klasyfikujemy do par. 478 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych”.

Schemat

Objaśnienia:

1. PK – naliczenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych: strona Wn konta 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (analityka: par. 478), strona Ma konta 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne;

2. WB – zapłata składek na Fundusz Emerytur Pomostowych: strona Wn konta 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący jednostki (analityka: par. 478).

Podstawa prawna

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289).
Załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).