Auto rozłożone na części zamienne, ale niewyrejestrowane, podlega podatkowi od środków transportowych – orzekł NSA.

Chodziło o podatnika, który kupił samochód ciężarowy, a następnie złożył oświadczenie o zdemontowaniu go na części zamienne. Przekonywał, że nigdy pojazdu nie zarejestrował ani nie użytkował, bo od początku przeznaczył do rozbiórki na części do innych samochodów. Mimo to prezydent miasta nakazał mu zapłacić podatek od środków transportowych.
Również samorządowe kolegium odwoławcze wskazało, że w świetle art. 9 ust. 4 ustawy o opłatach i podatkach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) zarejestrowanie pojazdu ma znaczenie wyłącznie przy nabyciu samochodu jeszcze niezarejestrowanego – w praktyce dotyczyć to będzie aut nowych. Co innego z zakupem pojazdu, który już poprzednio został zarejestrowany. Ponadto, zgodnie z art. 9 ust. 5, obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Podatnik nie podjął żadnej z tych czynności. Musi więc płacić podatek aż do czasu, gdy sprzeda pojazd – stwierdziło SKO.
Zwróciło uwagę, że ustawa w ogóle nie łączy obowiązku podatkowego z użytkowaniem pojazdu. Jest on dla celów tego podatku całkiem obojętny.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał rację organom. Przytoczył również dwa orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. W pierwszym (sygn. akt II FSK 1587/10) sąd stwierdził, że nieużywanie pojazdu nie jest podstawą do wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych w świetle art. 9 ustawy. W drugim wyroku (sygn. akt II FSK 1161/10) NSA wyjaśnił, że podatku od środków transportowych nie płaci ten, kto nie jest właścicielem pojazdu. Jeśli jednak podatnik nie ma wiarygodnego dokumentu poświadczającego sprzedaż pojazdu, to będzie uznany za jego właściciela i tym samym będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

Rozpatrując skargę kasacyjną podatnika, NSA w pełni podzielił stanowisko WSA. Orzekł, że przepisy w tej kwestii są jednoznaczne. Jeżeli podatnik nie zbył samochodu ani go nie wyrejestrował, to ciąży na nim obowiązek podatkowy – podkreślił NSA.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 22 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1576/13.