Podatnik, który chce zwolnienia majątku spod zabezpieczenia, ma małe szanse w sądzie, bo decyzję w tej sprawie podejmują naczelnik urzędu i dyrektor izby – wynika z wyroków NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że decyzja w sprawie zwolnienia spod zabezpieczenia mieści się w ramach uznania administracyjnego. – Sąd może kontrolować jedynie postępowanie, które doprowadziło do jej wydania, ale nie samą decyzję – wyjaśnił sędzia Stanisław Bogucki.
Sprawa dotyczyła spółki, na majątku której naczelnik urzędu skarbowego (działający w charakterze organu egzekucyjnego) ustanowił zabezpieczenia na poczet ewentualnego zobowiązania w VAT. Chodziło o 28 mln zł na poczet daniny i niemal 2 mln zł z tytułu odsetek. Fiskus zajął rachunki bankowe spółki oraz towary, którymi handlowała.
Firma szukała sposobu na zwolnienie ich spod zabezpieczenia. Tłumaczyła, że wartość konsoli, którymi handluje, bardzo szybko spada. Jeśli więc organ będzie działał opieszale i zwlekał z ich sprzedażą, to uzyskana cena nie wystarczy na pokrycie ewentualnej zaległości. Spółka chciała więc sprzedać je sama, obiecując, że całą kwotę przeznaczy na pokrycie podatku. W tym celu złożyła wniosek o uchylenie zabezpieczenia, ale organ się na to nie zgodził.
Wtedy bliżej przyjrzała się dokumentom i doszła do wniosku, że decyzja o zabezpieczeniu ma inne uzasadnienie niż wydane na jej podstawie zarządzenie zabezpieczenia. Ale i ten argument nie znalazł zrozumienia u fiskusa. Stwierdził on, że oba uzasadnienia sprowadzają się do tego samego – obawy, że firma nie zapłaci podatku.
Spółka przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie. Orzekł on, że decyzja w sprawie zabezpieczenia bądź jego ewentualnego uchylenia należy wyłącznie do organu. Jeśli przy jej podjęciu organ nie popełnił błędu, to sąd nie ma prawa jej zmienić. WSA zgodził się też z fiskusem, że rozbieżności w uzasadnieniu obu decyzji nie mogą być podstawą do zwolnienia z zabezpieczenia, bo u ich podstaw leży ta sama obawa o możliwość wyegzekwowania podatku.
Wyrok ten potwierdził NSA. Stwierdził, że całe postępowanie podatnika przed sądem zmierzało do uchylenia decyzji w sprawie zabezpieczenia, a tego sąd zrobić nie może.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 16 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1555/13, II FSK 2499/13.