Polska miała prawo do końca 2011 r. pobierać CIT od dywidend wypłacanych do Szwajcarii – potwierdził NSA.
Chodziło o spółkę, która domagała się zwrotu nadpłaty podatku za 2011 r. od dywidendy. Twierdziła, że jako rezydent Szwajcarii miała prawo do zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4, ust. 4a, ust. 4c pkt 2, ust. 6 ustawy o CIT. Fiskus stwierdził jednak, że obowiązująca w 2011 r. polsko-szwajcarska konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie przewidywała możliwości wymiany informacji podatkowej. Nie był więc spełniony wymóg, o którym mowa w art. 22b.
Reklama

Reklama
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Potwierdził, że do 2012 r. konwencja ze Szwajcarią nie przewidywała możliwości wymiany informacji podatkowych. Do końca 2011 r. polskie organy podatkowe nie miały więc możliwości weryfikowania informacji dostarczonych przez spółkę ze Szwajcarii. Zmieniło się to dopiero na skutek podpisania protokołu do konwencji.
Zdaniem WSA Polska mogła uzależnić w art. 22b zwolnienie dla dywidend wypłacanych na rzecz podmiotu państwa trzeciego od możliwości zweryfikowania informacji u właściwych organów państwa trzeciego. Nie naruszyła w ten sposób artykułów 63 i 65 Traktatu o funkcjonowaniu UE, gdzie została zapisana zasada swobody przepływu kapitału i dopuszczalne odstępstwa od niej.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił to stanowisko. Wprowadzając art. 22b, ustawodawca miał świadomość, że w tym zakresie, w dacie wejścia noweli w życie, polskie organy podatkowe nie miały mechanizmów kontrolnych. Świadomie więc wprowadzono klauzulę, na mocy której prawo do zwolnień i odliczeń wymienionych w art. 20–22 przysługuje tylko wtedy, gdy polskie organy podatkowe będą miały podstawę prawną do wymiany informacji z administracją kraju, w którym opodatkowana jest spółka wypłacająca zyski lub je utrzymująca.
Przywołał też wyrok TSUE w sprawie C-101/05, w którym trybunał stwierdził, że zwolnienie dla dywidend może być przyznawane tylko wtedy, gdy spółka dokonująca wypłaty ma siedzibę w państwie członkowskim EOG lub w państwie, z którym zawarto konwencję przewidującą wymianę informacji.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 15 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 3191/14.