Gmina ma prawo potrącić daninę, jeśli koszty bieżącego utrzymania targowiska zostały poniesione w miesiącach, w których były wykonywane czynności opodatkowane. Na przykład pobierano opłaty rezerwacyjne – orzekł WSA w Kielcach.
Sprawa dotyczyła samorządu, który modernizuje targowisko będące jego własnością i administrowane przez gminną jednostkę budżetową – odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Do zadań administratora należy m.in. pobór na rzecz gminy opłaty targowej (czynność nieopodatkowana) oraz opłaty za rezerwację miejsc na placu (co jest opodatkowane VAT).
Samorząd przyznał, że nie jest w stanie określić, w jakiej części wydatki na modernizację i utrzymanie targowiska są związane z czynnościami opodatkowanymi, a w jakiej z pozostającymi poza zakresem VAT. Uznał więc, że powinien mieć prawo do odliczenia całego podatku naliczonego wykazanego na fakturach potwierdzających wspomniane wydatki. Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się z tym. Podkreślił, że gmina może odliczyć VAT jedynie w takiej części, w jakiej zakup towarów lub usług wiązał się z czynnościami opodatkowanymi. WSA w Kielcach zgodził się z samorządowcami. Ocenił, że gmina ma prawo potrącić sobie cały VAT – zarówno od wydatków na modernizację, jak też związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska, w tym także ponoszonych w okresach, gdy pobierana jest jedynie opłata targowa, czyli kiedy wykonywane są wyłącznie czynności niepodlegające VAT.