Chodziło o podatniczkę, która w styczniu 2011 r. kupiła mieszkanie, ale w nim nie mieszkała. W umowie sprzedaży postanowiono, że sprzedający wyda jej nieruchomość w ciągu 210 dni od otrzymania całej zapłaty.
Nowa właścicielka uważała, że do tego czasu nie powinna płacić podatku od nieruchomości, bo mimo że doszło do przeniesienia własności, to nadal władał nią sprzedający i na dodatek prowadził w niej działalność gospodarczą. Twierdziła, że aż do sierpnia 2011 r. był jego posiadaczem samoistnym w złej wierze i to on jest podatnikiem, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.)
Prezydent miasta uznał jednak, że dotychczasowy właściciel nie mógł być posiadaczem samoistnym, bo zajmował mieszkanie na podstawie umowy użyczenia zawartej z kupującą – wynikało to z samego aktu notarialnego.
Jego decyzję utrzymało w mocy samorządowe kolegium odwoławcze. Stwierdziło, że skoro właścicielka zgodziła się na wydanie jej nieruchomości w ciągu 210 dni od pełnej zapłaty, to do dnia wydania istniał między nią a sprzedającym stosunek użyczenia. Wobec tego posiadanie miało charakter zależny, a nie samoistny. Fakt, że posiadacz zależny prowadził w niej działalność gospodarczą, nie ma wpływu na podmiot i wymiar podatku – stwierdziło SKO.
Podobnie orzekł WSA w Krakowie. Podkreślił, że choć poprzedni właściciel faktycznie dysponował sprzedaną już nieruchomością i wykorzystywał ją na swoje firmowe potrzeby, to jednak nie władał nią jak właściciel i nie można go uznać za posiadacza samoistnego.
Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał z kolei, że dla oceny rodzaju posiadania ma znaczenie, czy posiadacz objął rzecz w posiadanie z woli właściciela i na zasadach przez niego określonych, czy niezależnie lub nawet wbrew jego woli lub świadomości. „Objęcie rzeczy w posiadanie za zgodą właściciela, nawet tylko dorozumianą, i posiadanie jej w zakresie przez właściciela określonym lub tolerowanym, świadczy z reguły o posiadaniu zależnym” – wyjaśnił NSA, powołując się na postanowienie Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I CSK 360/11).
Dodał, że choć użytkownik ani najemca lokalu nie może być podmiotem podatku od nieruchomości, to właściciel, który jest obciążony tą daniną, może przenieść jej ciężar ekonomiczny na najemcę, doliczając jej koszt do czynszu najmu.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 8 lipca 2015r., sygn. akt II FSK 1490/13