Folia z celulozy, na którą naniesiony jest pył tytoniowy, przeznaczona do samodzielnego sporządzania papierosów przy użyciu tytoniu, nie jest wyrobem tytoniowym – potwierdził dyrektor poznańskiej izby.
Krzysztof Rutkowski radca prawny, partner w kancelarii KDCP / Dziennik Gazeta Prawna
W odniesieniu do samej folii organ uwzględnił prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 9 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Wr 1998/14), uchylający wcześniejszą interpretację dyrektora IS w Poznaniu (nr ILPP3/443-26/14-2/TW). Sąd orzekł wówczas, że dyrektor izby powinien był odpowiedzieć na pytanie podatnika dotyczące produktu, który zamierzał on wytwarzać, a nie tylko ograniczyć się do wyjaśnienia, że pył tytoniowy jest wyrobem akcyzowym.
Zdaniem sądu organ powinien ocenić, czy folia tytoniowa spełnia kryteria przewidziane dla odpadu tytoniowego i czy w związku z tym można ją uznać za wyrób tytoniowy.
W art. 98 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 ze zm.) uznano za tytoń do palenia m.in. odpady tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas przetwarzania lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.
Natomiast art. 98 ust. 7 wskazuje, że produkty składające się w części z substancji innych niż tytoń, nadające się do palenia w stanie nieprzetworzonym, są traktowane jako cygara i cygaretki.
Z kolei w świetle art. 98 ust. 8 ustawy produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia.
W nowej interpretacji dyrektor poznańskiej izby wyjaśnił, że zarówno tytoń, jak i odpady tytoniowe podlegają akcyzie, jeśli nadają się do palenia. Jego zdaniem jednak warunku tego nie spełnia folia z naniesionym pyłem. Nie nadaje się ona bowiem jeszcze do palenia.
Organ zastrzegł jednak, że jeżeli producent folii kupił pył bez akcyzy, to zużywając go następnie do wytwarzania folii, będzie musiał zapłacić podatek.
Podobnie na temat opodatkowania samego pyłu poznański organ wypowiedział się w interpretacji z 9 stycznia 2015 r. (nr ILPP3/443-119/14-2/TK) . Chodziło o przedsiębiorcę, który kupował pył z fabryk, a następnie chciał go sprzedawać dalej jako składnik nawozów do roślin. Twierdził, że takich odpadów nie można palić, więc nie mogą być opodatkowane jako tytoń do palenia. Organ nie zgodził się z podatnikiem.
Ważne
Zarówno tytoń, jak i odpady tytoniowe podlegają akcyzie, jeśli nadają się do palenia. Folia z naniesionym pyłem tego warunku nie spełnia
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 maja 2015 r., nr ILPP3/443-26/14/15-S/TW
Fiskus musi interpretować przepisy, a nie je tylko przytaczać
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, jaka jest istota wydawania interpretacji podatkowych. Podatnicy zwracają się do Ministerstwa Finansów nie po to, by przytoczono im treść przepisów – bo te znają. Oczekują konkretnej wykładni przepisów, potwierdzenia, czy i dlaczego ich stanowisko jest prawidłowe lub wadliwe. Niestety, liczba wydawanych interpretacji, w tym zwłaszcza dotyczących akcyzy, nie idzie w parze z ich jakością. Ministerstwo coraz częściej ulega pokusie, aby zamiast pochylić się nad kwestią przedstawioną przez podatnika, poprzestać na zacytowaniu przepisów lub wydaniu interpretacji warunkowej (w której uzależnia prawidłowość stanowiska podatnika od dodatkowych warunków). W obu rodzajach sytuacji uzyskana interpretacja jest dla podatnika po prostu bezużyteczna.
Praktyka taka jest szczególnie szkodliwa w akcyzie, gdzie przepisy są o wiele bardziej ogólne i nieprecyzyjne niż w innych podatkach.