Najważniejszy to uzyskanie potwierdzenia, że urządzenia spełniają wymagane kryteria i warunki techniczne. Za niedopełnienie niektórych z nich grozi kara 5000 zł.
Na producentach krajowych oraz podmiotach dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących ciążą liczne obowiązki. Określa je art. 111 ust. 6b–6i ustawy o VAT.
Decyduje prezes GUM
W celu wprowadzenia do obrotu kas na terytorium kraju konieczne jest uzyskanie potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT, tj. potwierdzenia prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają:
1) funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, a więc zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz muszą przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych,
2) kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać; określa je rozporządzenie ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (dalej: rozporządzenie).
Wniosek o wydanie...
Potwierdzenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu (producenta albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas). Wniosek powinien zawierać 30 elementów wskazanych w par. 24 ust. 1 rozporządzenia. Wymaganych jest m.in. wiele danych technicznych, takich jak mapa pamięci fiskalnej kasy czy program pracy kasy w wersji źródłowej. Do wniosku dołącza się:

co najmniej dwa egzemplarze kasy, przy czym jeden stanowiący wzorzec kasy pozostaje w GUM do czasu upływu ważności potwierdzenia, pamięć fiskalną zabezpieczoną w sposób określony w par. 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, dodatkowe pamięci fiskalne (w ilości wskazanej w par. 25 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), program do odczytu pamięci fiskalnej, program umożliwiający programowanie bazy towarowej z komputera zewnętrznego, opisy działania wszystkich urządzeń dołączonych do kasy, ekspertyzy w zakresie możliwości współpracy taksometru z kasą, której dotyczy wniosek – w przypadku kas do taksówek.

Wniosek oraz dołączone do niego dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim albo powinny być dołączone ich tłumaczenia na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego (zob. par. 27 rozporządzenia).
...i opłata
Decyzję o wydaniu potwierdzenia (jego cofnięciu lub odmowie jego wydania) wydaje prezes GUM. Za wydanie (lub odmowę wydania) potwierdzenia o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych pobiera się opłatę (zob. art. 24 ust. 2 pkt 12 prawa o miarach). Jej wysokość ustalana jest na zasadach określonych w art. 24 ust. 2a–2c prawa o miarach, a więc ustala ją prezes GUM w drodze decyzji, biorąc pod uwagę zakres i czas trwania wykonanych czynności, stawki godzinowe za czas pracy pracowników GUM oraz koszty badań wykonywanych w celu wydania decyzji.
Dodać warto, że stawka godzinowa za czynności związane z wydaniem albo odmową wydania decyzji potwierdzającej spełnianie przez kasę rejestrującą funkcji, kryteriów i warunków technicznych wynosi 220 zł.
Zgoda lub odmowa...
W celu stwierdzenia, czy kasy spełniają funkcje oraz kryteria i warunki techniczne, prezes GUM przeprowadza stosowne badania, potwierdzone sprawozdaniem (zob. art. 111 ust. 6e ustawy o VAT). Zależnie od wyników tych badań:

wydaje potwierdzenie – jeżeli badania potwierdzą, że kasy spełniają wskazane powyżej funkcje oraz kryteria i warunki techniczne; potwierdzenie wydawane jest na 4 lata (zob. par. 28 rozporządzenia), odmawia wydania potwierdzenia – w przypadku stwierdzenia na podstawie badań, że dany typ kas rejestrujących nie spełnia określonych funkcji, kryteriów i warunków technicznych (zob. art. 111 ust. 6f ustawy o VAT).

...bądź cofnięcie
Prezes GUM ma prawo cofnąć potwierdzenie przed upływem okresu jego ważności. Może tak się zdarzyć przede wszystkim w przypadku wprowadzenia do obrotu kas:

niespełniających funkcji, kryteriów i warunków technicznych, które muszą spełniać, lub niezgodnych z egzemplarzem wzorcowym kasy, lub niezgodnych z dokumentami dołączanymi do wniosku o wydanie tego potwierdzenia (zob. art. 111 ust. 6c ustawy o VAT).

Ponadto – jak wynika z art. 9 ust. 4 ustawy z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. nr 64, poz. 332) – prezes GUM może cofać potwierdzenia wydane do 31 sierpnia 2011 r. przez ministra finansów, jeśli:

kasy rejestrujące wprowadzone do obrotu nie odpowiadają przepisom, na podstawie których wydano potwierdzenia (decyzje) o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub nie są zgodne ze złożonym wnioskiem lub dokumentami dostarczonymi wraz z wnioskiem albo wzorcem kasy.

Zorganizowanie serwisu...
Producenci krajowi oraz podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, muszą zorganizować serwis kas dokonujący przeglądów technicznych (zob. art. 111 ust. 6g pkt 1 ustawy o VAT). Obowiązkowi temu towarzyszy nakaz przekazywania przez podmioty dokonujące sprzedaży kas aktualnego wykazu uprawnionych podmiotów, które prowadzą taki serwis, wraz z adresami punktów, w których są wykonywane usługi serwisowe (w tym przeglądy techniczne kas) w zakresie danego typu urządzenia (zob. art. 111 ust. 6h ustawy o VAT).
...i jego przekazanie
Szczególny obowiązek obciąża podmioty likwidujące działalność, które występowały z wnioskiem o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasę funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Przed likwidacją działalności są obowiązane do przekazania w drodze umowy obowiązków i uprawnień w zakresie prowadzenia serwisu kas innemu podmiotowi będącemu producentem krajowym, podmiotem dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, wprowadzającym do obrotu kasy rejestrujące lub innym podmiotom prowadzącym serwis. O zawarciu takiej umowy podmioty przekazujące serwis muszą powiadomić właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.
Zamieszczenie deklaracji
Kolejny obowiązek określa art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o VAT. Wskazuje on, że podmioty, które uzyskały już potwierdzenie, są obowiązane do zamieszczania w dokumentach dołączanych do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu deklaracji o spełnieniu przez kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz o zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była podstawą wydania potwierdzenia. Deklaracja ta powinna być sporządzana na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Nowe wnioski
Potwierdzenie wydaje się na 4 lata. Po upływie tego okresu może ono być wydane na następne okresy po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami oraz przeprowadzeniu wszystkich badań testowych (zob. par. 28 rozporządzenia).
Nowy wniosek jest również konieczny w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian funkcjonalnych, konstrukcyjnych oraz programowych w kasie. Jak bowiem stanowi par. 29 rozporządzenia, po uzyskaniu potwierdzenia wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne oraz programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo ponownego złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i urządzeniami, i uzyskania pozytywnego wyniku ze wszystkich przeprowadzonych badań testowych kasy oraz uzyskania potwierdzenia.
Sankcje
Ustawa o VAT w art. 111 ust. 6j–6l określa karę pieniężną (w stałej wysokości 5000 zł) za naruszanie niektórych obowiązków związanych z dopuszczaniem kas rejestrujących do obrotu.
Karę (w drodze decyzji) nakłada naczelnik urzędu skarbowego na producenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących albo inny podmiot wprowadzający do obrotu te kasy, jeżeli:

do obrotu wprowadzone zostaną kasy rejestrujące, które wbrew deklaracji, o której mowa w art. 111 ust. 6g pkt 2 ustawy o VAT, nie spełniają wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych (podstawą do wydania decyzji w tym przypadku jest opinia prezesa GUM, która zawiera opis braków w zakresie spełnienia tych funkcji, kryteriów i warunków – zob. art. 111 ust. 6k ustawy o VAT), deklaracja nie została dołączona do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu.

Kwoty wynikające z kar pieniężnych powinny być wniesione, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez podmiot, na który kara została nałożona. Wpływy z tych kar stanowią dochód budżetu państwa (zob. art. 111 ust. 6l ustawy o VAT).
Publikacja wykazu
Prezes Głównego Urzędu Miar w swoim Dzienniku Urzędowym ogłasza wykaz typów kas rejestrujących, które otrzymały potwierdzenie bądź na które cofnięto potwierdzenie, wraz z określeniem numeru i daty potwierdzenia, terminu jego obowiązywania oraz nazwy producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących.
Wykaz decyzji prezesa GUM (także decyzji o cofnięciu potwierdzenia) znaleźć można także pod adresem https://www.gum.gov.pl/pl/wykazy/decyzje-wydane-przez-prezesa-gum-dla-kas-rejestrujacych/
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 6a–6l ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Art. 24 ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1069).
Rozporządzenia ministra gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1076).