Akta wszystkich zleceń będą musiały być przekazywane do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w formie elektronicznej.

To tylko jedna ze zmian, która wynika z najnowszej wersji projektu nowelizacji niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, przygotowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Przypomnijmy, że pierwotnie projekt nie przewidywał zmian w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015). Pojawiły się one dopiero teraz i nie były poddane konsultacjom.

Projekt nie został jeszcze przyjęty przez rząd, więc nie ma dużych szans na przyjęcie go przez parlament w obecnej kadencji. Zakłada jednak nowe obowiązki, które już teraz budzą wiele kontrowersji.

Zgodnie bowiem z nowym ust. 5b w art. 67 ustawy o biegłych rewidentach firmy audytorskie będą musiały przesyłać do PANA akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych w formie elektronicznej. Będą miały na to 90 dni od ich zamknięcia.

Do PANA trafią też w postaci elektronicznej stare akta, zamknięte przed 1 stycznia 2024 r. (za osiem lat wstecz). Firmy audytorskie na ich dostarczenie dostały czas do 31 grudnia 2025 r. (art. 54 nowelizacji). To wymusza więc digitalizację całej dokumentacji.

Za niewypełnienie tych obowiązków będzie groziła kara administracyjna (np. upomnienie, kara pieniężna) – zgodnie z nowym pkt 31, który pojawi się w art. 182 ustawy o biegłych rewidentach.

Zgodnie z projektem agencja ma wykorzystywać otrzymane akta wyłącznie do przeprowadzanych kontroli oraz w prowadzonych przez nią postępowaniach administracyjnych, wyjaśniających i dyscyplinarnych. Dowód przeciwko treści akt przekazanych PANA będzie mógł zostać przeprowadzony tylko ze względu na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Projekt zakłada też wykreślenie z ust. 4a w art. 67 ustawy o biegłych rewidentach zdania drugiego. Dopuszcza się tam obecnie sporządzanie części dokumentacji, m.in. z badań sprawozdań w języku obcym, z jednoczesnym zapewnieniem jej pisemnego tłumaczenia na język polski na potrzeby kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Po zmianach dokumentacja będzie więc musiała być prowadzona w języku polskim. W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że nie ma powodu, aby dokumentacja miała być tworzona w innym języku, szczególnie że zdarzają się trudności w egzekwowaniu obowiązku tłumaczenia dokumentacji na potrzeby kontroli.

Zmiany dotyczące cyfryzacji mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r. ©℗