Podatniczka, w której sprawie zapadł wyrok, złożyła w urzędzie skarbowym w Polsce zeznanie podatkowe wraz z odpisem postanowienia sądu rejonowego stwierdzającym nabycie spadku (była jedyną spadkobierczynią, nie była spokrewniona ze zmarłym). W deklaracji wykazała zarówno odziedziczony majątek, jak i ciężary spadku, w tym m.in. podatek od niego zapłacony w Niemczech oraz koszt obsługi podatkowej w tamtym kraju.
Reklama
Przy ustalaniu wysokości podatku od spadków i darowizn naczelnik urzędu przyjął jednak tylko czystą wartość masy spadkowej (czyli po pomniejszeniu jej o długi i ciężary) oraz kwotę wolną od podatku. Nie uwzględnił natomiast podatku zapłaconego w Niemczech oraz kosztów obsługi podatkowej w tamtym kraju. To stało się przyczyną sporu. Podatniczka nie zgadzała się z organem, że zapłacony w Niemczech podatek od spadku oraz koszty prowadzonego tam postępowania nie stanowią ciężaru spadku. Uważała więc, że naczelnik urzędu zawyżył podstawę opodatkowania oraz wysokość podatku.

Reklama
Dyrektor izby skarbowej pozostawał przy swoim stanowisku. Argumentował, że odstępstwo od jego interpretacji byłoby dopuszczalne tylko wtedy, gdyby przewidywała je polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tymczasem w ogóle nie dotyczy ona podatku z tytułu dziedziczenia.
Skargę podatniczki oddalił także WSA w Szczecinie. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.) podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia oraz cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak spadkobierca odziedziczy majątek znajdujący się poza Polską po spadkodawcy zamieszkałym w obcym państwie, to zagraniczny podatek będzie bezpośrednim zobowiązaniem spadkobiercy, ściśle związanym z jego osobą. Zagraniczna danina nie obciąża więc masy spadkowej, bo powstała po otwarciu spadku i dotyczy spadkobiercy. Zagraniczny podatek nie jest więc długiem spadku. A skoro nie ma regulacji wyłączających podwójne opodatkowanie spadków między Polską a Niemcami, to podatniczka musi zapłacić daninę w Polsce. Mimo że zapłaciła ją też w Niemczech.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 7 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 284/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia