Właściciele garaży i miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych zapłacą daninę tylko od swojej części. Skończy się optymalizacja z wykorzystaniem budynków
Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), uchwalony w piątek przez Sejm. Zawiera on również zmiany w trzech ustawach podatkowych.
Każdy za swój garaż
Posłowie zdecydowali, że właściciele garaży w blokach mieszkalnych będą odpowiadali jedynie za swoje miejsce postojowe. Obecnie wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może doręczyć właścicielowi miejsca postojowego decyzję, w której ustali podatek za całą powierzchnię użytkową garażu w budynku. Obowiązuje bowiem zasada solidarnej odpowiedzialności za podatek. Po zmianach nie będzie ona dotyczyć garaży.
Stawka w dół
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) przewiduje też, że budynki, budowle lub ich części nie będą opodatkowane jak nieruchomości firmowe (czyli według najwyższych stawek), jeśli organ nadzoru budowlanego wyda decyzję nakazującą rozbiórkę obiektu budowlanego lub gdy organ nadzoru górniczego wyda decyzję, na podstawie której nieruchomość zostanie wyłączona z użytkowania. Obecnie przepisy pozwalają na objęcie niższymi stawkami podatku tylko budynków, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej ze względów technicznych. Ustawa nie definiuje jednak, o jakie względy techniczne chodzi, co rodzi wiele sporów.
Koniec optymalizacji
Z drugiej strony projekt zmierza do ukrócenia optymalizacji podatkowej, jaką umożliwia obecny art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wystarczy bowiem wyodrębnić lokale w budynku, aby zapłacić daninę nawet kilkadziesiąt razy niższą od części powierzchni wspólnej budynku. Zgodnie z nowelizacją podatkiem będzie objęta cała powierzchnia stanowiąca współwłasność.
Do 100 zł bez rat
Nowelizacja przewiduje też zmianę zasad płacenia danin lokalnych. Gdy kwota podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego nie przekroczy 100 zł, wówczas będzie on płatny jednorazowo, a nie ratalnie.
Jeśli natomiast kwota podatku nie przekroczy najniższych kosztów doręczenia listu poleconego za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to 6,10 zł), podatku w ogóle nie trzeba będzie płacić.
Ponadto gminy i miasta nie będą miały obowiązku pobierać opłat lokalnych – targowej, miejscowej i uzdrowiskowej. Będą one dobrowolne, a o ich poborze będzie decydowała każdorazowo rada danej gminy lub miasta.
Zasiedzenie z daniną
Projekt przewiduje, że nabycie w drodze zasiedzenia nie będzie już zwolnione z daniny na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.).
Zlikwidowany zostanie obowiązek zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny do urzędu skarbowego, gdy będą one potwierdzone aktem notarialnym. Obecnie członkowie najbliższej rodziny, którzy nabyli spadek lub darowiznę, muszą zgłaszać nabycie naczelnikowi urzędu, jeśli chcą skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy, nawet gdy staną przed notariuszem.
Zmiany w PCC
Projekt przewiduje też objęcie podatkiem od czynności cywilnoprawnych odpłatnego częściowego zniesienia współwłasności rzeczy. Obecnie częściowe, a nie całościowe zniesienie współwłasności pozwala uniknąć podatku. Przepisy te będą także stosowane do odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.
Opodatkowana będzie również każda wypłata pieniędzy w przypadku pożyczek odnawialnych (rewolwingowych).
Wszystkie zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – trafiła do Senatu