Podmiot publiczny nie zalicza do przychodów wartości rzeczy lub praw nieodpłatnie przekazanych mu przez partnera prywatnego, nawet jeśli w toku realizacji inwestycji straci taki status – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Chodziło o spółkę akcyjną powołaną przez sejmik województwa do realizacji regionalnego projektu upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego internetu. Spółka zawarła w tym celu umowę z podmiotem prywatnym w trybie określonym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 30).

Następnie, zgodnie z umową, przekazała sieć internetową do eksploatacji partnerowi prywatnemu, który w zamian za czynsz dzierżawny pobierał związane z tym pożytki. Ponosił też nakłady inwestycyjne niezbędne dla rozbudowy sieci.

Strony ustaliły, że bez względu na tryb rozwiązania umowy wszelkie poniesione nakłady i zasoby związane z siecią przejdą ostatecznie na własność spółki.

Problem polegał na tym, że w czasie, gdy realizowana była inwestycja, większość akcji spółki nabył podmiot prywatny i tym samym spółka straciła status podmiotu publicznego.

Spółka była zdania, że wartość poczynionych przez partnera prywatnego nakładów na sieć, otrzymanych przez nią wskutek wygaśnięcia umowy, nie będzie dla niej podatkowym przychodem. Powołała się na art. 12 ust. 4 pkt 18 ustawy o CIT, zgodnie z którym za przychód nie uważa się wartości rzeczy lub praw będących przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które zostały przekazane nieodpłatnie podmiotowi publicznemu przez partnera prywatnego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że spółka się myli, bo po zmianach w akcjonariacie nie ma już statusu podmiotu publicznego. Nie dotyczy jej więc wyłączenie, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 18 ustawy o CIT.

Innego zdania był WSA w Poznaniu. Zwrócił uwagę na to, że na moment zawarcia umowy spółka miała status podmiotu publicznego, a przepisy ustaw o CIT i ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wskazują, aby późniejsze zmiany w strukturze właścicielskiej miały tu jakiekolwiek znaczenie. Zdaniem sądu zaprzeczałoby to celowi wprowadzenia art. 12 ust. 4 pkt 18 ustawy o CIT, którym było zmniejszenie obciążeń podatkowych umów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Skoro więc spełnione zostały wszystkie warunki, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 18 ustawy o CIT, to spółka nie zaliczy do przychodów wartości przekazanych jej rzeczy i praw – orzekł poznański sąd.

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo