Podatnik, będący czynnym podatnikiem VAT, chce kupić w Niemczech ambulans, który następnie sprowadzi do Polski. Pojazd zostanie zakupiony jako towar handlowy do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez podatnika działalności. Po sprowadzeniu ambulans będzie oferowany do sprzedaży podmiotom leczniczym. Czy zakup ambulansu będzie zwolniony z akcyzy?
W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:
1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
a) wyprodukowanego na terytorium kraju,
b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.
Z kolei nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.
Samochody osobowe to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703, przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
W konsekwencji opodatkowaniu akcyzą podlega m.in. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, które należy rozumieć jako czynność polegającą na przemieszczeniu samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Nabycie wewnątrzwspólnotowe stanowi więc samo fizyczne przemieszczenie samochodów osobowych na terytorium kraju z terytorium państwa członkowskiego.
Trzeba jednak podkreślić, że ustawą z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 18) wprowadzono art. 110a do ustawy o akcyzie. Zgodnie z nim zwalnia się od akcyzy samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu sanitarnego, przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1.
Zwolnienie dotyczy ambulansów drogowych typu B - ambulans ratunkowy; typu C - ruchoma jednostka intensywnej opieki.
Zwolnienie określone w art. 110a ustawy akcyzowej ma zastosowanie w sytuacji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- ambulans drogowy jest pojazdem stanowiącym specjalistyczny środek transportu sanitarnego spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 i jest ambulansem typu B lub C, oraz
- ww. ambulans jest przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Oznacza to, że w przypadku gdy przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonanego przez podatnika oraz dalszej sprzedaży będzie samochód osobowy stanowiący specjalistyczny środek transportu (o jakim jest mowa w art. 110a ust. 1 i 2 ustawy akcyzowej), przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze, to pojazd taki korzystać będzie ze zwolnienia z akcyzy. Możliwość taką potwierdził również dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 1 kwietnia 2015 r., nr IBPP4/4513-6/15/EK.
Podstawa prawna
Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).