Wynagrodzenie wypłacone przedsiębiorcy na podstawie decyzji administracyjnej jest opodatkowane VAT – orzekł WSA w Warszawie
Chodziło o przedsiębiorcę, który został wyznaczony przez powiat do usuwania niewłaściwie zaparkowanych samochodów i ściągania ich na parking strzeżony. Zasadniczo stoją tam one do czasu, aż właściciel zapłaci za ich usunięcie i parkowanie. Bywa jednak, że pojazd nie jest odbierany, a właściciel jest nieznany. Wtedy sprawa trafia do sądu, który orzeka o przepadku auta na rzecz powiatu.
Przedsiębiorca wystawiał starostwu faktury za wykonane usługi, ale urząd mu je odsyłał. Twierdził, że wynagrodzenie zostanie mu wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej, a nie faktury.
Przedsiębiorca wolał się jednak upewnić i spytał o to izbę skarbową. Od odpowiedzi zależało to, czy otrzymane wynagrodzenie jest dla niego kwotą brutto, czy netto. Uważał jednak, że skoro samo starostwo nie wymaga od niego wystawiania faktur, to nie ma on obowiązku zapłaty VAT od wynagrodzenia.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Uznał, że czynności wykonywane przez przedsiębiorcę na rzecz starostwa mieszczą się w pojęciu usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, i w związku z tym podlegają opodatkowaniu. Zwrócił uwagę na to, że w tej sprawie istnieje bezpośredni odbiorca świadczenia – powiat, który zlecając mu wykonanie czynności, realizuje zadania własne nałożone na niego przez prawo o ruchu drogowym. Przedsiębiorca świadczy również te usługi w ramach stosunku zobowiązaniowego ze starostą, który powierzył mu ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – dodał dyrektor izby.
Na drugie pytanie przedsiębiorcy – czy otrzymane wynagrodzenie jest kwotą brutto, czy netto – organ w ogóle nie odpowiedział. Z tego powodu Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wydaną interpretację. Dodał jednak, że podziela stanowisko ministra finansów co do wymogu opodatkowania wynagrodzenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej. Sąd podkreślił, że umowa zawarta między podatnikiem a powiatem jest typową umową cywilnoprawną, a przepisy wymagają od takowych uiszczania VAT.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1665/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia