Od 1 kwietnia 2023 r. zostanie podwyższony – z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto – limit obrotów małego podatnika w VAT. Ujednolicony zostanie też system wydawania wiążących informacji stawkowych, akcyzowych, taryfowych oraz o pochodzeniu towaru.

Wszystko to wynika z przyjętego wczoraj przez Radę Ministrów projektu SLIM VAT 3, zakładającego nowelizację kilku ustaw, w tym ustawy o VAT. Projekt trafi teraz do Sejmu.
Główne zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia br., w tym ta dotycząca podwyższenia z 1,2 mln euro do 2 mln euro brutto limitu obrotów małego podatnika w VAT. Status małego podatnika pozwala rozliczać się z podatku raz na kwartał.
Bez zmian pozostanie limit małego podatnika VAT dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów – nadal będzie to 45 tys. euro.

Sankcje VAT

Przepisy o sankcjach w VAT (czyli dodatkowym zobowiązaniu podatkowym) zostaną dostosowane do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 kwietnia 2021 r. (sygn. C-935/19). W związku z tym, wymierzając dodatkowe zobowiązanie podatkowe, organy podatkowe będą musiały wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości, jej kwotę.
Będą też mogły miarkować sankcje, a więc dodatkowe zobowiązanie w VAT nie będzie ustalane w wysokości równo 15 proc., 20 proc. i 30 proc., tylko w wysokości do 15 proc., do 20 proc. i do 30 proc.
Dostosowanie do wyroku TSUE obejmie też częściowo sankcję 100 proc.

Korekta faktur

Uporządkowane mają być zasady stosowania kursu walutowego przy korekcie podstawy opodatkowania VAT. Zarówno przy korekcie zmniejszającej (in minus), jak i przy korekcie zwiększającej (in plus) będzie stosowany co do zasady kurs z faktury pierwotnej. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 października 2022 r., zastosuje go również przy wystawianiu faktury korygującej pierwotne rozliczenie.
Inaczej ma być, jeżeli podatnik zdecyduje się na wystawienie zbiorczej faktury korygującej z powodu opustu lub obniżki ceny. W takiej sytuacji nie będzie on musiał stosować pierwotnego kursu w odniesieniu do każdej z korygowanych transakcji, tylko zastosuje jeden zbiorczy kurs do wszystkich korygowanych transakcji. Przeliczenia dokona według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej (odpowiednio zastosuje kurs średni EBC).
Takie same zasady będzie mógł zastosować podatnik, który otrzyma opusty lub obniżki, a dostanie od sprzedawcy zbiorczą fakturę korygującą.

Bez faktury przy WNT

Zlikwidowany zostanie wymóg posiadania faktury dla potrzeb odliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT). Obecnie, chcąc odliczyć podatek przy takiej transakcji, polski nabywca musi otrzymać fakturę w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Jeśli jej nie dostanie, to zmniejsza kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten trzymiesięczny termin.

Informacje fiskusa

Zmiany mają dotyczyć też wszystkich wiążących informacji: stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), taryfowych (WIT) i o pochodzeniu (WIP).
Przede wszystkim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie będzie już wydawał tylko WIS, lecz także wiążące informacje akcyzowe (dziś wydawane przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu) oraz wiążące informacje taryfowe i wiążące informacje o pochodzeniu (dziś wydawane przez dyrektora IAS w Warszawie). Ma zostać ujednolicona procedura wydawania WIS i WIA.
Zlikwidowana zostanie opłata za wniosek o wydanie WIS (40 zł), której nie pobiera się już dziś w przypadku pozostałych informacji.
Z przepisów ma wprost wynikać, że WIS wiąże nie tylko organy podatkowe, lecz także adresata.

Proporcja odliczenia

Podatnicy nie będą już musieli ustalać z fiskusem proporcji odliczenia lub prognozy prewspółczynnika, jeżeli w poprzednim roku podatkowym ich obrót był niższy niż 30 tys. zł. Wystarczające będzie wysłanie zawiadomienia urzędowi skarbowemu. Zwiększona zostanie z 500 zł do 10 tys. zł kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100 proc. – w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. (art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT).
Będzie też można zrezygnować z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 pkt proc. oraz gdy proporcja ostateczna będzie mniejsza niż wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekroczy 10 tys. zł.

Inne zmiany

Środki zgromadzone na rachunku VAT będzie można wykorzystywać na zapłatę kolejnych podatków i opłat, np. handlowego, cukrowego, od tzw. małpek, czyli napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 ml.
Nowe przepisy przewidują też:
  • że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych;
  • uproszczenia związane z raportowaniem rozliczeń dotyczących fakturowania. Dotyczy to m.in. dostosowania warunków wystawienia faktury do e-paragonu;
  • liberalizację warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych.©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD411) – przyjęty przez rząd