Podatnicy mają prawo oczekiwać interpretacji indywidualnej, gdy pytają o obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach.

W obu potwierdził swoją wcześniejszą wykładnię. Stwierdził, że organy podatkowe nie mogą odmawiać interpretowania przepisów działu III rozdziału 11a ordynacji podatkowej, który mówi o informowaniu szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych (z ang. Mandatory Disclosure Rules).
– Przepisy dotyczące obowiązku złożenia informacji o schematach podatkowych uznaje się za regulacje materialno-prawne, które podlegają interpretacji przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – tłumaczył sędzia Zbigniew Romała w uzasadnieniu jednego z wyroków NSA.
Zaznaczył, że te przepisy mają wpływ na sferę praw i obowiązków podatkowych. Konstruują określone wymogi o charakterze informacyjnym, a informacje o schematach pełnią zbliżoną funkcję do zeznań i deklaracji podatkowych.
– Skoro mogą być przedmiotem objaśnień podatkowych, to mogą być również przedmiotem interpretacji indywidualnej – podkreślił sędzia Romała.
NSA rozpatrywał (w tym samym składzie) dwie różne skargi kasacyjne dotyczące odmowy wydania interpretacji indywidualnej.

Wygrała gmina…

Pierwsza sprawa dotyczyła gminy, która zawarła umowę konsorcjum z zagraniczną spółką. Wystąpiła o interpretację, czy w jej przypadku mamy do czynienia z uzgodnieniem, którego elementem jest inna szczególna cecha rozpoznawcza wymieniona w art. 86a par. 1 pkt 1 lit. c ordynacji podatkowej. Słowem, gmina chciała wiedzieć, czy powstał schemat podatkowy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji, bo stwierdził, że gmina pyta o przepisy, które nie dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego.
Z fiskusem zgodził się WSA w Krakowie i oddalił skargę gminy (sygn. akt I SA/Kr 1312/19). Stwierdził, że przepisy ordynacji dotyczące schematów podatkowych nie podlegają interpretacji w trybie art. 14b tej ustawy. Przedmiotem interpretacji nie mogą być zarówno przepisy prawa proceduralnego, jak i przepisy prawa materialnego nieodnoszące się wprost do zobowiązania lub skierowane do organów podatkowych – orzekł WSA.
Gmina zaskarżyła ten wyrok, a Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zarówno orzeczenie WSA, jak i postanowienia organów podatkowych (sygn. akt II FSK 1238/22).

…i spółka

Druga sprawa dotyczyła spółki, która wystąpiła do dyrektora KIS z pytaniem, czy schematem podatkowym są pożyczki od członków rodziny prezesa spółki.
W tym wypadku WSA w Białymstoku uchylił odmowne postanowienie dyrektora KIS (sygn. akt I SA/Bk 556/20). Sąd orzekł, że przedmiotem interpretacji mogą być przepisy prawa podatkowego dotyczące rozmaitych obowiązków podatnika, a nie tylko treści obowiązku podatkowego.
NSA się z tym zgodził i oddalił skargę kasacyjną fiskusa (sygn. akt II FSK 1236/22). Jak tłumaczyła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, ustawodawca stworzył zamknięty katalog sytuacji, w której interpretacje nie mogą być wydawane. Nie ma w nim przepisów o schematach podatkowych.
– Sąd kasacyjny trwa przy swoim stanowisku, że strona może skutecznie żądać wydania interpretacji w takiej sprawie – podsumowała sędzia. ©℗

orzecznictwo

Wyroki NSA z 11 stycznia 2023 r., sygn. akt II FSK 1238/22 i II FSK 1236/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia