Jestem likwidatorem sp. z o.o., która ma znaczne zaległości podatkowe. Niedawno jeden ze znajomych powiedział mi, że będę musiał je zapłacić z własnej kieszeni. Czy to prawda?
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Za zaległości podatkowe m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku owego podmiotu okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a wchodzący w skład tego gremium:
1) nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości tejże spółki (postępowanie układowe) albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
2) nie wskazuje mienia sp. z o.o., z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych tego podmiotu w znacznej części.
Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich funkcji, oraz zaległości podatkowe powstałe w okresie zasiadania we wskazanym organie. Odnosi się to również do byłego członka zarządu sp. z o.o.
Z zakresu podmiotowego objętego art. 116 par. 1 ordynacji podatkowej wyłączony jest zatem likwidator sp. z o.o. Nie ponosi on odpowiedzialności określonej w cytowanym przepisie za jakiekolwiek zaległości podatkowe tego podmiotu.
Ordynacja podatkowa, odmiennie niż kodeks spółek handlowych, kształtuje zakres i przesłanki odpowiedzialności. W konsekwencji brak jest wystarczających przesłanek do stwierdzenia, że na podstawie uregulowań ordynacji odpowiedzialnością za zaległości podatkowe spółki z o.o. mógłby być – jako osoba trzecia – obciążony jakikolwiek inny podmiot niż członek zarządu.
Czytelnik może więc spać spokojnie. Nie zostanie obciążony odpowiedzialnością za zaległości podatkowe sp. z o.o., której jest likwidatorem.
Podstawa prawna
Art. 116 par. 1–4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).