Jeśli ma nastąpić refakturowanie, to warto zakup taki ująć jako pozostałe koszty operacyjne. Po otrzymaniu darowizny sprzęt zalicza się do rzeczowych aktywów
W marcu zakupiliśmy do siłowni sprzęt sportowy o wartości 40 200 zł brutto, wiedząc, że zostanie on refakturowany dla związku sportowego. 30 marca będzie on refakturowany, a w kwietniu związek sportowy przekaże go w formie darowizny na rzecz naszego stowarzyszenia.
W przypadku gdy nabywane są składniki majątkowe, których czas użytkowania nie przekracza 12 miesięcy, nie mogą być one zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości zaliczane do środków trwałych. Powinny być ujęte jako zapasy do dnia przekazania ich kolejnemu odbiorcy. Jeśli jednostka stosuje w zakresie materiałów art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, to można oczywiście zaliczyć ten zakup od razu do kosztów.
W sytuacji gdy wiadomo, iż zakup będzie podlegał refakturowaniu, najwygodniej ująć go od razu jako pozostałe koszty operacyjne. Wystawiona refaktura będzie ujęta jak pozostały przychód operacyjny. Nie jest to bowiem przychód związany z podstawową, statutową działalnością jednostki.
Zauważyć należy, że jeśli jednostka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma przeszkód, aby odliczyć VAT naliczony. W chwili odsprzedaży wyposażenia będzie konieczne obliczenie VAT należnego.
Zatem księgowania w sytuacji opisanej w pytaniu powinny być następujące. Po pierwsze ewidencjonujemy zakup sprzętu:
● strona Wn konta „Rozliczenie zakupu – wartość netto”;
● strona Wn konta „VAT naliczony – VAT”;
● strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami”.
Po drugie jego sprzedaż:
● strona Wn konta „Rozrachunki z odbiorcami – wartość brutto”;
● strona Ma konta „VAT należny”;
● strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”.
Musimy jeszcze dokonać „PK” wyksięgowania zakupionego sprzętu:
● strona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”;
● strona Ma konta „Rozliczenie zakupu – wartość netto”.
W kwietniu, gdy jednostka otrzyma w formie darowizny ten sprzęt i będzie zamierzała go użytkować powyżej 12 miesięcy, zaliczy jego wartość do rzeczowych aktywów trwałych. Jednocześnie należy wartość ująć jako „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Będą one rozliczane sukcesywnie w pozostałe przychody operacyjne równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środka trwałego.
Otrzymanie w formie darowizny środka trwałego z prawem własności ujmujemy: strona Wn konta „Środki trwałe” i strona Ma konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Następnie ewidencjonujemy naliczenie amortyzacji środka trwałego: strona Wn konta „Amortyzacja – koszty działalności statutowej”, strona Ma konta „Umorzenie środków trwałych”. Pozostaje jeszcze rozliczenie międzyokresowe przychodów równolegle do odpisu amortyzacyjnego: strona Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”.
PRZYKŁAD
Korekta deklaracji
W marcu zakupiono sprzęt sportowy do siłowni o wartości 40 200 zł brutto, wiedząc, że zostanie on refakturowany dla związku sportowego. Będzie on refakturowany 30 marca, a w kwietniu związek sportowy przekaże go w formie darowizny na rzecz stowarzyszenia.
Objaśnienia do schematu:
1. Zakup sprzętu w marcu z prawem do odliczenia VAT
a) strona Wn konta „Rozliczenie zakupu” 32 682,93 zł,
b) strona Wn konta „VAT naliczony” 7517,07 zł,
c) strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” 40 200 zł;
2. Sprzedaż sprzętu
a) strona Wn konta „Rozrachunki z odbiorcami” 40 200 zł,
b) strona Ma konta „VAT należny” 7517,07 zł,
c) strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne” 32 682,93 zł;
3. PK wyksięgowanie zakupionego sprzętu, kwota 32 682,93 zł: strona Wn konta „Pozostałe koszty operacyjne”, strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”;
4. Otrzymanie w kwietniu darowizny środka trwałego z prawem własności, kwota 32 682,93 zł: strona Wn konta „Środki trwałe”, strona Ma konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”;
5. Naliczenie amortyzacji środka trwałego 544,72 zł (32 682,93 zł/5 lat / 12 miesięcy): strona Wn konta „Amortyzacja – koszty działalności statutowej”, strona Ma konta „Umorzenie środków trwałych”;
6. Rozliczenie międzyokresowe przychodów równolegle do odpisu amortyzacyjnego kwota 544,72 zł: strona Wn konta „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, strona Ma konta „Pozostałe przychody operacyjne”.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 1 pkt 32, art. 41 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).