Można dziedziczyć prawo do ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej – stwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej i zmienił wcześniejszą interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie zgodził się z tezą, że ulga termomodernizacyjna jest prawem ściśle związanym z osobą zmarłego i spadkobierca nie może przejąć do niej prawa.
Takiego zdania był dyrektor KIS, a pogląd ten wyraził w interpretacji z 27 maja 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW). Tłumaczył, że ulga, jako prawo o charakterze osobistym, nie podlega dziedziczeniu na podstawie kodeksu cywilnego ani przejęciu przez spadkobierców w świetle ordynacji podatkowej. Jeżeli zatem spadkodawca osobiście nie wypełnił warunków tej preferencji (m.in. nie ma faktury VAT, o której mowa w art. 26h ust. 3 ustawy PIT, wystawionej na swoje imię i nazwisko), to nie może z niej skorzystać – odpowiedział w maju br. dyrektor KIS.
Szef KAS zmienił tę interpretację. Stwierdził, że podatniczka, która odziedziczyła dom z zamontowanymi przez matkę panelami fotowoltaicznymi, jak najbardziej przejmuje prawo do ulgi, z której nie zdążyła skorzystać przed śmiercią matka.
Co prawda w tym wypadku faktury za panele zostały wystawione na imię i nazwisko matki, ale szef KAS, w przeciwieństwie do dyrektora KIS, nie uznał tego za przeszkodę do przejęcia prawa do ulgi po zmarłej. Stwierdził, że w tej sprawie ma zastosowanie zasada sukcesji generalnej majątkowych praw i obowiązków spadkobierców podatnika, ustanowiona w art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem i z pewnymi tylko zastrzeżeniami (które w tej sprawie nie miały zastosowania) spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.
Szef KAS zastrzegł natomiast, że córka (spadkobierczyni) nie będzie mogła zrealizować prawa do przejętej ulgi w ten prosty sposób, że kwotę odliczenia wykaże we własnym zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) oraz w załączniku do niego (PIT/0) za rok podatkowy, w którym matka (spadkodawca) poniosła wydatki uprawniające do preferencji.
Należy bowiem mieć na uwadze art. 100 par. 2 ordynacji, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego orzeka w odrębnej decyzji o odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców, gdy deklaracja złożona przez spadkodawcę jest nieprawidłowa lub deklaracji nie złożono – podkreślił szef KAS.
Wyjaśnił, że dopiero po otrzymaniu tej decyzji spadkobierca może uwzględnić w swoim zeznaniu, dotyczącym roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy decyzja:
  • nieodliczoną przez spadkodawcę część ulgi na zasadach z art. 26h ust. 7 ustawy o PIT, ujętą w decyzji wydanej na podstawie art. 100 par. 2 ordynacji, lub
  • własne wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego przez spadkodawcę przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, lub
  • własne wydatki związane z rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
Spadkobierca musi przy tym zachować przysługujący mu limit odliczeń (53 tys. zł) oraz okresy, o których mowa w art. 26h ustawy o PIT. Z przepisu tego wynika, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. ©℗
Interpretacja zmieniająca wydana przez szefa KAS 21 listopada 2022 r., sygn. DOP3.8222.7.2022.CNRU