Spółka prowadzi działalność polegająca na organizowaniu gier na automatach. Część z nich wynajmowanych od innej firmy jest obecnie kontrolowana przez urząd celny. Kontrola trwa ponad miesiąc. Jak zaksięgować koszty czynszu za wynajem automatów za ten okres?
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Kontrola prowadzona przez organy skarbowe nie powoduje zmiany zapisów umowy najmu pomiędzy najemcą a właścicielem. Jeśli dojdzie do tego typu zdarzeń, w wyniku których urzędy celne zabiorą urządzenia do gier rozrywkowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa w celu sprawdzenia zgodności ich działania z tymi przepisami, to nie ma przeszkód, aby koszty ich wynajmu ujmować w kosztach działalności jednostki.
Nakłady te nie będą bezpośrednio przyczyniały się do prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej, dlatego lepiej, aby koszty ich najmu ujmować jako pozostałe koszty operacyjne. Wtedy nie będzie zniekształcona także rentowność jednostki oceniana na poziomie zysku ze sprzedaży czy zysku brutto ze sprzedaży w kalkulacyjnej wersji rachunku zysków i strat.
Sposób księgowania może być uzależniony od tego, czy jednostka prowadzi ewidencje bezpośrednio jako pozostałe koszty operacyjne, czy najpierw je ujmuje jako koszty układu rodzajowego. [przykład 1 i 2]
Nakłady poniesione na zapłatę czynszu za wydzierżawione automaty do gry, z których część może pozostawać czasowo nieużywana, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Wydatki te zostaną poniesione w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów.
Potwierdza taki podatkowy sposób ujęcia tych kosztów, np. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2015 r., nr IBPBI/2/423-1435/14/AP. Podkreślono w niej, iż jeśli spółka nie będzie terminowo opłacać czynszu za wydzierżawione urządzenia, w tym te, które na okres kontroli znajdują się w posiadaniu urzędu celnego, podmiot wydzierżawiający urządzenia będzie mógł wypowiedzieć umowę i zażądać zwrotu wszystkich wydzierżawionych urządzeń, co w konsekwencji może prowadzić do zawieszenia bądź zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług urządzania gier rozrywkowych. Czasowo nieużywane automaty (po ich zwrocie przez organy celne) będą nadal wykorzystywane w działalności spółki w przyszłości. A to oznacza, iż wydatki na czynsz za okres pozostawania urządzeń w posiadaniu UC spełniają kryteria uznania ich za KUP zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).
PRZYKŁAD 1
Bezpośrednio
Spółka ponosi koszty czynszu zajętych na potrzeby kontroli automatów w wysokości 6000 zł + 1380 zł VAT. Ujmuje koszty te bezpośrednio, jako Pozostałe koszty operacyjne.
Objaśnienia do schematu:
1. Ujęcie faktury: a) 6000 zł strona Wn konta Rozliczenie zakupu; b) 1380 zł strona Wn konta VAT naliczony; c) 7380 zł strona Ma konta Rozrachunki z dostawcami;
2. Rozliczenie kosztu kwota 6000 zł: strona Wn konta Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta Rozliczenie zakupu;
3. Zapłata dostawcy kwota 7380 zł: strona Wn konta Rozrachunki z dostawcami, strona Ma konta Rachunek bankowy.
PRZYKŁAD 2
Układ rodzajowy
Spółka ponosi koszty czynszu za wszystkie użytkowane przez nią automaty 30 000 + 6900 zł VAT. Na koniec okresu ustalana jest wartość czynszu dotyczącego zajętych na potrzeby urządzeń 5000 zł i przeksięgowywana w pozostałe koszty operacyjne. Spółka stosuje wyłącznie układ rodzajowy kosztów.
Objaśnienia do schematu:
1. Ujęcie faktury: a) 30 000 zł strona Wn konta Rozliczenie zakupu; b) 6900 zł strona Wn VAT naliczony; c) 36 900 zł strona Ma konta Rozrachunki z dostawcami;
2. Rozliczenie kosztu kwota 30 000 zł: strona Wn konta Usługi obce, strona Ma konta Rozliczenie zakupu;
3. Zapłata dostawcy kwota 36 900 zł: strona Wn konta Rozrachunki z dostawcami, strona Ma konta Rachunek bankowy;
4. PK wyłączenie części kosztów – dotyczących zajętych automatów z kręgu kosztów kwota 5000 zł: strona Wn konta Koszty obrotów wewnętrznych, strona Ma konta Rozliczenie kosztów;
5. PK przeksięgowanie na koniec okresu części czynszu w Pozostałe koszty operacyjne kwota 5000 zł: strona Wn konta Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta Obroty wewnętrzne.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).