Spółka prowadząca działalność deweloperską wybudowała budynek mieszkalny wielorodzinny. Warunkiem dopuszczenia go do użytkowania było m.in. wykonanie w pasie drogowym odcinka kanalizacji sanitarnej, do której został podłączony wybudowany przez spółkę budynek. Odcinek kanalizacji został nieodpłatnie przekazany miejskiemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji. Czy z tego tytułu spółka powinna naliczyć VAT?
VAT podlegają w szczególności czynności odpłatne, tj. odpłatne dostawy towarów oraz odpłatnie świadczone usługi (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). W zakresie określonym art. 7 ust. 2–7 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlegają również czynności nieodpłatne, tj. nieodpłatne przekazania towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług.
Reklama
W przedstawionej sytuacji do nieodpłatnych przekazań towarów nie dochodzi, gdyż kanalizacja została wykonana w gruncie, który nie stanowił własności spółki. Nie można w tej sytuacji uznać, że w związku z przekazaniem przedmiotowej kanalizacji doszło/dojdzie do nieodpłatnego przekazania towarów. Zdarzenie powyższe stanowi nieodpłatne świadczenie usług, lecz jako nieodpłatne świadczenie usług do celów działalności gospodarczej spółki nie podlega opodatkowaniu (VAT podlega wyłącznie nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika – zob. art. 8 ust. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). A zatem z tytułu nieodpłatnego przekazania wybudowanego przez spółkę odcinka kanalizacji, o którym mowa w pytaniu, nie dochodzi do opodatkowania VAT. Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe w udzielanych interpretacjach, m.in. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 marca 2012 r. (nr IPPP1/443-114/12-2/AW) czy dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 listopada 2012 r. (nr ILPP2/443-825/12-2/EN). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „przekazując nieodpłatnie nakłady poniesione w związku z wykonaniem infrastruktury, która po zakończeniu procesu inwestycyjnego została przyłączona do sieci wodno-kanalizacyjnych należących do lokalnych podmiotów zajmujących się gospodarką wodno-kanalizacyjną, spółka będzie świadczyć usługę. Jednakże w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, ponieważ przekazywana nieodpłatnie inwestycja związana będzie z prowadzonym przez spółkę przedsiębiorstwem”.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).