Brak oznaczenia pisma procesowego nie jest przeszkodą do rozpoznania go przez organy podatkowe. A jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem.
Przypomniał o tym WSA w Warszawie w sprawie podatnika, któremu urząd zakwestionował odliczenie VAT z faktur dokumentujących rzekomy wywóz gruzu. Urzędnicy uznali, że faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Podstawą ich ustaleń był głównie protokół z przesłuchania osoby podejrzanej o regularne wystawiani pustych faktur.
W odwołaniu podatnik twierdził, że należało przesłuchać także jego pracowników oraz współpracowników podejrzanego. Dyrektor izby skarbowej nie uwzględnił jednak odwołania. Stwierdził, że podejrzany nie tylko przyznał się do wystawienia zakwestionowanych faktur, ale też wyjaśnił, jak wyglądała jego współpraca z innymi osobami.
Podatnik zarzucił dyrektorowi izby nierozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych w odwołaniu. Zaznaczył, że wprawdzie nie zawierało ono w tytule, że takowe wnioski się w nim znajdują, ale nie tytuł przesądza o charakterze pisma procesowego, lecz jego elementy składowe. Organ powinien był więc stwierdzić w decyzji, że odrzuca wnioski dowodowe, a nie je przemilczeć. Podatnik zarzucał też organom, że wydały decyzję tylko na podstawie dowodu pośredniego – przesłuchania z postępowania karnoskarbowego. A to, według niektórych składów orzekających, jest niedopuszczalne w postępowaniu podatkowym. Twierdził też, że dowód pośredni trzeba podeprzeć, jeśli to możliwe, dowodem bezpośrednim. W tym wypadku należało więc przesłuchać dodatkowe osoby.
Dyrektor izby nie zgodził się z podatnikiem. Stwierdził, że wniosek dowodowy jest pismem procesowym tylko wtedy, gdy spełnia wymogi formalne.
WSA w Warszawie nie miał wątpliwości, że organy słusznie odmówiły podatnikowi odliczenia VAT. Nie zgodził się natomiast z tym, że brak oznaczenia pisma procesowego jest przeszkodą do rozpoznania go przez organy podatkowe. W tej sprawie jednak, nawet gdyby organy prawidłowo uwzględniły wnioski dowodowe podatnika, to i tak nie miałoby to znaczącego wpływu na jej wynik – zauważył sąd.
Dodał, że dowodem w sprawie mogą być także dowody pośrednie, bo – w świetle ordynacji – jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 11 marca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1341/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia