Pan Tomasz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT czynnym. Przedsiębiorca w marcu 2022 r. wykupił samochód osobowy z leasingu operacyjnego za 6150 zł (w tym VAT 1150 zł). Umowa leasingu została zawarta w ramach działalności gospodarczej, ale pojazd został wykupiony do majątku prywatnego pana Tomasza.

Z tego powodu zakup samochodu został udokumentowany fakturą konsumencką (tj. bez NIP nabywcy), która została wystawiona 17 marca 2022 r. W związku z tym, że pojazd został wykupiony do majątku prywatnego, przedsiębiorca nie odliczył VAT wynikającego z otrzymanej faktury za wykup auta, a także nie zaliczył tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów – ani wprost, ani poprzez odpisy amortyzacyjne (wykupiony samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy). 14 listopada 2022 r. pan Tomasz – jako osoba prywatna – sprzedał ten samochód za 36 950 zł (kwota ta odpowiada wartości rynkowej auta na dzień sprzedaży). Nabywcą była pani X mieszkająca w Polsce i w wyniku dostawy samochód nie miał być wywożony z kraju. Pomiędzy sprzedawcą a nabywcą nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. Podatek dochodowy z działalności gospodarczej pan Tomasz rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Przedsiębiorca wpłaca VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak powinien on rozliczyć sprzedaż tego samochodu na gruncie VAT i PIT? ©℗
PIT
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych z podatku oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku. Według ustawy o PIT odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT);
 • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 ustawy o PIT) innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz w przypadku innych rzeczy niż nieruchomości i prawa majątkowe określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT).
Z kolei art. 10 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o PIT stanowi, że art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie stosuje się do odpłatnego zbycia:
 • na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu – do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;
 • w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 ustawy o PIT, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Nadmienić należy, że art. 10 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o PIT w tym kształcie obowiązywały także przed 1 stycznia 2022 r. Przypomnijmy, że w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. w przypadku sprzedaży składników majątku wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (w szczególności w przypadku sprzedaży środków trwałych, np. pojazdów) uzyskane przychody musiały być kwalifikowane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat (zasada ta nie zmieniła się od 1 stycznia 2022 r.). Natomiast w przypadku rzeczy ruchomych wykorzystywanych na podstawie leasingu operacyjnego, a następnie wykupionych z leasingu do majątku prywatnego przyjmowano, że przychód ze sprzedaży takiej rzeczy nie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (nie był to bowiem składnik majątku firmy podatnika). Oznaczało to, że sprzedaż takiej rzeczy ruchomej, wykupionej z leasingu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie generowała w ogóle przychodu.
Uwaga! Za sprawą zmian wprowadzonych przez Polski Ład 1 stycznia 2022 r. zmieniła się kwalifikacja przychodów ze sprzedaży rzeczy ruchomych wykupionych z leasingu operacyjnego.
Dodany z 1 stycznia 2022 r. art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT stanowi, że art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat. Z kolei – w myśl dodanego 1 stycznia 2022 r. art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT – przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub – przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej – na podstawie umowy, o której mowa w art. 23b ust. 1 ustawy o PIT (tj. leasingu operacyjnego), z tym że przy określaniu wysokości przychodów art. 14 ust. 1 i art. 19 ustawy o PIT stosuje się odpowiednio.
Zatem od 1 stycznia 2022 r. za przychód z działalności gospodarczej uważa się także przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub – przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej – na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Jest tak również w sytuacji, gdy przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, jeśli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Zgodnie z art. 51 Polskiego Ładu art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT mają zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że także w przypadku rzeczy ruchomych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego zawartych przed 1 stycznia 2022 r. stosujemy nowe przepisy, jeżeli do nabycia (wykupu przedmiotu leasingu) dojdzie po 31 grudnia 2021 r. W przypadku pana Tomasza samochód wykorzystywany do tej pory w działalności gospodarczej został wykupiony z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego (a więc będzie wycofany z działalności gospodarczej) w marcu 2022 r. Należy zatem uznać, że przychód z jego sprzedaży będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdyż między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód ten został wycofany z działalności gospodarczej, a dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Jak wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.535.2022.2.MJ, „(…) na podstawie art. 51 ustawy zmieniającej, przepisy art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. Z przedstawianych przez Panią informacji wynika, że 17 maja 2022 roku wykupiła Pani samochód z leasingu i planuje Pani sprzedać ten samochód we wrześniu 2022 roku.
Zatem zmiana ta dotyczy Pani sytuacji, bowiem planuje Pani dokonać zbycia składnika, będącego uprzednio przedmiotem leasingu operacyjnego, nabytego po 31 grudnia 2021 r. Zatem skutków podatkowych sprzedaży takiego samochodu nie należy rozważać pod kątem powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli odpłatnego zbycia rzeczy. Skoro przedmiotowy samochód osobowy był wykorzystywany przez Panią w Pani działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, natomiast wykup tego samochodu z leasingu nastąpił w maju 2022 r., zaś jego sprzedaż ma być dokonana we wrześniu 2022 r., tj. przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód ten został wycofany z działalności gospodarczej, to przychód uzyskany z tej sprzedaży będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z formą opodatkowania działalności gospodarczej zgłoszoną przez Panią. W niniejszej sprawie, jak wskazano powyżej, wbrew Pani twierdzeniu, istotna jest data wykupu samochodu z leasingu”.
Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników sprzedających towary i usługi opodatkowane VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny VAT (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT).
Przychodem z odpłatnego zbycia jest wartość sprzedawanych rzeczy lub praw, wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, to przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową określa się zaś na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy o PIT).
W analizowanej sprawie przychodem ze sprzedaży samochodu będzie uzyskana cena, tj. 36 950 zł (kwota ta odpowiada wartości rynkowej auta na dzień sprzedaży). Uzyskane z tego tytułu przychody należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży samochodu przedsiębiorca powinien wykazać w dacie sprzedaży (14 listopada 2022 r.) w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pozostałe przychody) na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
Należy jednak zwrócić uwagę, że najogólniej rzecz ujmując, podstawę opodatkowania PIT stanowi dochód, tj. nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodów (ustalana w przypadku podatników rozliczających się na zasadach podatku liniowego i prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zgodnie z art. 30c ust. 1 i 2, art. 24 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy o PIT).
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Zatem aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, to powinien spełniać łącznie następujące warunki:
 • zostać poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);
 • być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
 • pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
 • zostać właściwie udokumentowany;
 • nie znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
W analizowanej sprawie przedsiębiorca, dokonując wykupu auta z leasingu do majątku prywatnego, prawidłowo nie zaliczył wydatków poniesionych na wykup samochodu (6150 zł) do kosztów uzyskania przychodów – ani wprost, ani poprzez odpisy amortyzacyjne.
Jak wcześniej wyjaśniono, w związku ze sprzedażą 14 listopada 2022 r. wykupionego w marcu 2022 r. z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego samochodu osobowego – który w trakcie trwania umowy leasingu był wykorzystany w działalności gospodarczej – u pana Tomasza powstanie jednak przychód zaliczany do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza – gdyż między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat. Wydaje się, że w związku ze sprzedażą tego samochodu przedsiębiorca będzie mógł odnieść w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na jego wykup w kwocie brutto, tj. 6150 zł. Przedsiębiorca nie miał bowiem prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury wykupu (szczegółowo wyjaśnione jest to w części poświęconej VAT), a zatem – stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT – podatek naliczony może być kosztem podatkowym. Na potrzeby schematu rozliczenia przyjmę takie założenie. Niestety brak wyraźnych regulacji w tym zakresie może rodzić wątpliwości. Z tego względu wskazane byłoby wystąpienie z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tym zakresie.
Tak więc w stosunku do transakcji sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego można przyjąć, że kosztem uzyskania przychodów będzie wynikająca z otrzymanej faktury cena wykupu brutto, tj. 6150 zł.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Oznacza to, że koszty uzyskania przychodów są u niego potrącane, co do zasady, zgodnie z regułą zawartą w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Zaznaczyć należy, że stosownie do art. 22 ust. 6b ustawy o PIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. I tu pojawia się kolejna wątpliwość dotycząca kosztów uzyskania przychodów (w jej przypadku również wskazane byłoby wystąpienie z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego do dyrektora KIS). Mianowice data poniesienia kosztu ustalona zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT to dzień wystawienia faktury wykupu, a więc 17 marca 2022 r., ale w tym dniu nastąpił wykup do majątku prywatnego i przedsiębiorca nie mógł tego wydatku zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania. Dopiero w chwili sprzedaży tego auta pojawił się związek przyczynowy pomiędzy poniesionymi wydatkami na wykup a uzyskanymi przychodami (przykładowo: jeżeli przedsiębiorca nie sprzedałby tego auta w terminie sześciu lat, to taki związek nigdy by nie powstał). Logiczne wydaje się zatem, że w tym przypadku koszty te należy potrącić w dacie sprzedaży auta, tj. 14 listopada 2022 r. Niestety nie wynika to jednoznacznie z przepisów.
Kolejna wątpliwość dotyczy kolumny podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w jakiej należy ten wydatek ująć. Wydaje się, że nie powinna być to kolumna 10, która jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu, lecz właściwa będzie kolumna 13 przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10–12).
Podsumowując, w związku ze sprzedażą 14 listopada 2022 r. auta wykupionego z leasingu do majątku prywatnego przedsiębiorca powinien rozpoznać przychód z działalności gospodarczej w kwocie 36 950 zł. Jednocześnie w tym dniu może potrącić (tak zakładam pomimo opisanych wątpliwości) koszty uzyskania przychodów związane z tą transakcją w kwocie 6150 zł. Dochód z tej transakcji, stanowiący podstawę obliczenia PIT, wyniesie zatem 30 800 zł (36 950 zł – 6150 zł).
Przedsiębiorca rozlicza się na zasadach podatku liniowego według jednolitej 19-proc. stawki PIT. Podatek dochodowy od tej transakcji wyniesie zatem 5852 zł (30 800 zł × 19 proc.). ©℗
VAT
Prawo odliczenia VAT przy wykupie pojazdu z leasingu przysługuje tylko wówczas, gdy przedsiębiorca będzie wykorzystywał samochód do czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), przy czym art. 86a ust. 1 ustawy o VAT limituje wysokość podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które obejmują m.in. wykup pojazdu z leasingu. W analizowanym przypadku wykup samochodu osobowego nastąpił do majątku prywatnego pana Tomasza (a zatem na cele osobiste, a nie na potrzeby prowadzenia działalności opodatkowanej VAT), dlatego przedsiębiorca słusznie uznał, że nie ma prawa do odliczenia VAT od wykupu pojazdu i w ogóle nie odliczył VAT wynikającego z otrzymanej od firmy leasingowej faktury dokumentującej wykup tego auta.
Przejdźmy teraz do rozważenia skutków dokonanej 14 listopada 2022 r. sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego przedsiębiorcy.
Opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Sprzedaż samochodu na terytorium kraju (tj. Polski) wypełnia definicję dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
Jednak aby dana czynność (np. dostawa towaru) podlegała opodatkowaniu VAT, musi być ona dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem VAT. W analizowanej sytuacji przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Samo posiadanie przez przedsiębiorcę takiego statusu nie przesądza o opodatkowaniu danej czynności VAT. W stosunku bowiem do danej czynności (np. sprzedaży towaru) musi on występować w charakterze podatnika VAT. Przypomnijmy, że podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).
Istota problemu sprowadza się do ustalenia, czy przedsiębiorca (podatnik VAT), dokonując sprzedaży samochodu uprzednio wykupionego z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego, działa w charakterze podatnika VAT, a w konsekwencji czy sprzedaż tego samochodu powinna być opodatkowana VAT.
Jeżeli osoba fizyczna zbywa samochód stanowiący jej majątek prywatny, wykupiony wcześniej z leasingu na cele prywatne, korzystając z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem, to – o ile czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru – nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w stosunku do tej konkretnej czynności. Dana osoba w związku ze sprzedażą nie działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Skutkiem tego czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż stanowi ona jedynie przejaw zarządu majątkiem osobistym. Zaznaczyć tutaj należy, że Polski Ład nie wprowadził zmian w zakresie sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu do majątku prywatnego przedsiębiorcy w zakresie VAT, a zmiany objęły jedynie podatek dochodowy.
Taką wykładnię prezentują również organy podatkowe. Jak wskazał dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 17 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.631.2021.4.ALN, „(…) sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu osobowego, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego na cele prywatne, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zainteresowany w związku ze sprzedażą ww. samochodu nie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a sprzedaż nie była dokonywana w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym. Tym samym nie powstał u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży samochodu w ramach zarządu majątkiem osobistym”.
Rozumiem, że w przypadku pana Tomasza sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego jest wykonana okazjonalnie, a zatem nie działa on w charakterze podatnika VAT przy jego sprzedaży. W konsekwencji sprzedaż samochodu osobowego przez przedsiębiorę, wykupionego wcześniej z leasingu na cele osobiste, nie podlega VAT.
Skoro sprzedaż tego pojazdu nie podlega VAT, to transakcja ta nie jest dokumentowana na potrzeby VAT (ani fakturą, ani paragonem fiskalnym), a także nie jest ujmowana w ewidencji JPK_V7M prowadzonej przez przedsiębiorcę. ©℗
PCC
W związku z brakiem opodatkowania VAT transakcji zbycia auta (z uwagi na to, że sprzedający, tj. przedsiębiorca, nie działa w charakterze podatnika VAT) umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 1 ust. 4, art. 1a pkt 7, art. 2 ust. 4 ustawy o PCC). Jednak zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC), czyli pani X, dlatego kwestia ta jest tylko sygnalizowana i zostanie pominięta w schemacie rozliczenia.
Schemat rozliczenia sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu do majątku prywatnego* ©℗
1. JAKI PODATEK
PIT
Przychody: 36 950 zł.
Koszty uzyskania przychodów: 6150 zł.
Dochód: 30 800 zł
(36 950 zł – 6150 zł).
Zaliczka na PIT: 5 852 zł (30 800 zł × 19 proc.).
VAT
Podstawa opodatkowania: nie wystąpi (sprzedaż nie podlega VAT).
Podatek należny: nie wystąpi (sprzedaż nie podlega VAT).
Podatek naliczony: brak prawa do odliczenia ze względu na wykup do majątku prywatnego.
PCC: Obowiązek zapłaty PCC spoczywa na nabywcy.
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK
PIT: Przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, lecz powinien uwzględnić przychody z tytułu sprzedaż samochodu w kwocie 36 950 zł oraz koszty z tego tytułu w kwocie 6150 zł przy obliczeniu zaliczki na PIT za listopad 2022 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić je w PIT-36L.
VAT: Nie należy wykazywać tej transakcji w JPK_V7M.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
PIT-36L: 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela, a 1 maja to święto)
* W schemacie rozliczenia zostały pominięte inne zdarzenia/czynności oraz rozliczenia publicznoprawne.
Podstawa prawna
art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 32, art. 86 ust. 1, art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art. 14, art.19, art. 22, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2, art. 23b ust. 1, art. 30c ust. 1 i 2, ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)
art. 51 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180) – Polski Ład
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 1 ust. 4, art. 1a pkt 7, art. 2 ust. 4, art. 4 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 111; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
Zapraszamy do zadawania pytań