Podział gruntu, jego uzbrojenie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, a następnie podjęcie działań marketingowych wykraczających poza zwykłe formy ogłoszenia świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła rolnika, który zamierzał sprzedać kilkanaście działek rolnych przekwalifikowanych na budowlane. Wcześniej, ze względu na brak zainteresowania potencjalnych nabywców postanowił dokonać podziału geodezyjnego, a następnie wystąpił o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Podjął również działania zmierzające do wybudowania sieci wodociągowej. Wszystko to pozwoliło mu szybciej znaleźć kupców. Działki zostały sprzedane jako niezabudowane.
Spór toczył się o to, czy sprzedaż kilkunastu działek przekwalifikowanych na budowlane, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podlega opodatkowaniu VAT.
Podatnik uważał, że działki były jego majątkiem prywatnym i sprzedając je, jedynie nim rozporządzał. Nie traktował więc tego jako działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
Dyrektor izby skarbowej uważał inaczej. Wskazał, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, powodują, że działania przybierają formę zawodową (profesjonalną). Z tego powodu uznał, że podatnik jest profesjonalnie działającym handlowcem, zajmującym się zorganizowanym obrotem gruntami.
WSA w Szczecinie oddalił skargę rolnika. Stwierdził, że sprzedając działki, działał on w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, a nie w ramach zarządu prywatnym majątkiem. Sąd przypomniał w ślad za dyrektorem izby, że o zawodowym charakterze decydują takie okoliczności, jak uzbrojenie terenu, wystąpienie o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia. Mogą one bowiem wskazywać na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami, przybierającą formę zawodową (profesjonalną), a w konsekwencji zorganizowaną.
NSA również uznał, że okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują na zarobkowy charakter czynności podatnika. Takie działania, zaplanowane i nastawione na osiągnięcie zysku ekonomicznego, są właściwe dla handlowca prowadzącego działalność gospodarczą – wskazał NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 1859/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia