W porównaniu do zasad obowiązujących do końca 2014 r. nie wprowadzono większych zmian. Oznacza to, że utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Cykl: Kasy rejestrujące (cz. 3)
Określony przepisami VAT obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) za pomocą kas rejestrujących nie ma charakteru bezwzględnego. Istnieją bowiem zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. W latach 2015-2016 określa je rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544; dalej: rozporządzenie).
Rozporządzenie to określa dwie grupy zwolnień. Pierwszą stanowią omówione w poprzedniej części cyklu zwolnienia przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania (nr 26 DGP), a więc zwolnienia obejmujące tylko czynności, których dotyczą. Drugą grupę zwolnień stanowią zwolnienia podmiotowe. Obejmują one spełniających określone w przepisach rozporządzenia warunki, a także całą sprzedaż podlegającą obowiązkowi ewidencjonowania występującą u danego podatnika.
Zwolnienia podmiotowe określa par. 3 rozporządzenia. Istnieją dwa rodzaje takich zwolnień, a mianowicie:
- zwolnienia podmiotowe przysługujące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych,
- zwolnienia podmiotowe przysługujące ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencji w sprzedaży ogółem.
Podobnie jak zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania także zwolnień podmiotowych nie stosuje się do wymienionych w par. 4 rozporządzenia czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (więcej na temat tych czynności w kolejnej części cyklu). Ponadto dokonywanie czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania spowodować może utratę prawa do korzystania ze zwolnień podmiotowych, przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu).
Bez definicji
Przepisy określające zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania posługują się pojęciem obrotu. Budzi to wątpliwości o tyle, że obecnie w przepisach VAT nie ma definicji obrotu. Należy jednak wskazać, że do końca 2013 r. obrót stanowił, co do zasady, podstawę opodatkowania (zob. art. 29 ust. 1 o VAT ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.). W tej sytuacji uznać należy, że obrotem, o którym mowa w przepisach określających zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługujących ze względu na wysokość obrotów, jest podstawa opodatkowania. A więc wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).
Wskazać przy tym należy, że podstawa opodatkowania nie obejmuje, między innymi, kwot podatku (zob. art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Z kolei art. 111 ust. 1a ustawy o VAT stanowi, że do obrotu wykazywanego w ewidencji prowadzonej przy zastosowaniu kas rejestrujących nie wlicza się kwoty podatku należnego. Uznać w związku z tym należy, że obrotem w rozumieniu przepisów określających zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania są w przypadku opodatkowanej sprzedaży na rzecz osób prywatnych kwoty netto.
Przy ustalaniu prawa do zwolnień podmiotowych uwzględnia się, co do zasady, całą wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych. Nie bierze się natomiast pod uwagę wartości sprzedaży na rzecz innych podmiotów, a więc sprzedaży niepodlegającej obowiązkowi ewidencjonowania, w tym wartości sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. Dotyczy to również ustalania prawa do zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania, przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (zob. decyzje dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 stycznia 2006 r., nr P1-P-443/134/05, oraz dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z 3 lipca 2007 r. – nr PI/443-4/07/Z/03), a więc prawo do korzystania z tych zwolnień mogą utracić także podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania. [przykład 1]
PRZYKŁAD 1
Sklep internetowy
Od 2013 r. podatnik prowadzi sklep internetowy. Realizowany przez niego obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych przekracza 100 000 zł, lecz jest w całości zwolniony z obowiązku ewidencjonowania (na podstawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego dostawy towarów w systemie wysyłkowym, za które sprzedawca otrzymuje w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej). Mimo to obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych uwzględniany jest przy ustalaniu prawa do zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania, a więc – przykładowo – nie wchodzi w grę skorzystanie przez podatnika w 2015 r. ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania, przysługującego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych.
Wyjątek od powyższego dotyczy (co jest nowością w 2015 r.) zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia (zob. par. 3 ust. 4 rozporządzenia), a więc obrót z:
1) dostaw nieruchomości oraz
2) dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. [przykład 2]
PRZYKŁAD 2
Lokal mieszkalny
W marcu 2015 r. podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych sprzeda osobie prywatnej lokal mieszkalny za 146 000 zł. Wartości takiej sprzedaży podatnik nie uwzględnia przy ustalaniu prawa do dalszego korzystania ze wskazanego zwolnienia, a więc dokonanie wskazanej sprzedaży nie spowoduje automatycznej utraty do korzystania z tego zwolnienia z dniem 1 czerwca 2015 r.
Ze względu na kwotę
Pierwszą grupę zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania stanowią zwolnienia przysługujące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych. Ze zwolnień tych w 2015 r. korzystają:
1) podatnicy, którzy sprzedaż na rzecz osób prywatnych prowadzili cały 2014 r., jeżeli kwota obrotu realizowanego na rzecz tych osób nie przekroczyła w 2014 r. 20 000 zł (podstawą prawną zwolnienia jest w takich przypadkach par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), z zastrzeżeniem, że zwolnienia tego nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (zob. par. 3 ust. 2 rozporządzenia). [przykład 3]
PRZYKŁAD 3
Na rzecz osób prywatnych
Od wielu lat u podatnika występuje niewielka (o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł rocznie) sprzedaż na rzecz osób prywatnych. W 2015 r. podatnik jest zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), chyba że w trakcie 2015 r. podatnik utraci prawo do tego zwolnienia.
2) podatnicy, którzy sprzedaż na rzecz osób prywatnych rozpoczęli w 2014 r., jeżeli kwota obrotu realizowanego na rzecz tych osób nie przekroczyła w 2014 r. części kwoty 20 000 zł odpowiadającej okresowi prowadzenia w 2014 r. sprzedaży na rzecz osób prywatnych (podstawą prawną zwolnienia jest w takich przypadkach również par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). [przykład 4]
PRZYKŁAD 4
Od trzech lat
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od trzech lat, lecz sprzedaż na rzecz osób prywatnych rozpoczął dopiero z początkiem marca 2014 r. Wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r. wyniosła 12 620 zł, a więc była mniejsza niż część kwoty 20 000 zł odpowiadająca okresowi sprzedaży w 2014 r. prowadzonej na rzecz osób prywatnych, czyli kwocie 16 767,12 zł (1 marca 2014 r. był 306 dniem, licząc od końca 2014 r.; 20 000 zł x 306/365 = 16 767,12 zł). W 2015 r. podatnik ten jest zatem zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), chyba że w trakcie 2015 r. utraci prawo do tego zwolnienia.
3) podatnicy rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób prywatnych w 2015 r., jeżeli przewidywany przez nich obrót z tytułu tej sprzedaży nie przekracza części 20 000 zł odpowiadającej okresowi sprzedaży prowadzonej na rzecz osób prywatnych w 2015 r. (podstawą prawną zwolnienia jest w takich przypadkach par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). [przykład 5]
PRZYKŁAD 5
Bez przekroczenia
Podatnik rozpocznie działalność z początkiem kwietnia 2015 r., jednak sprzedaż na rzecz osób prywatnych rozpocznie dopiero z dniem 10 września 2015 r. Podatnik ten będzie, co do zasady, w okresie od 10 września do 31 grudnia 2015 r. zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia), jeżeli przewidywany przez niego obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych nie przekroczy 6191,78 zł (10 września jest 113 dniem, licząc od końca 2015 r.; 20 000 zł x 113/365 = 6191,78 zł).
Utrata prawa
Prawo do korzystania ze zwolnień podmiotowych przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych można w trakcie roku utracić. Najczęściej do utraty prawa do tych zwolnień dochodzi na skutek przekroczenia określonego przepisami limitu obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych. W przypadku podatników korzystających w 2015 r. ze zwolnienia:
1) na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia – zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób prywatnych w kwocie 20 000 zł (zob. par. 5 ust. 1 rozporządzenia). [przykład 6]
PRZYKŁAD 6
Po dwóch miesiącach
Podatnik od kilku lat prowadzi niewielką (5–7 tys. zł) sprzedaż na rzecz osób prywatnych, a w konsekwencji rozpoczął 2015 r. jako podatnik zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Na początku 2015 r. wartość sprzedaży podatnika na rzecz osób prywatnych się zwiększyła i już 2 lutego 2015 r. przekroczyła 2015 r. W tej sytuacji z początkiem maja 2015 r. podatnik utraci prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych.
2) na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia – zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób prywatnych, w części kwoty 20 000 zł odpowiadającej okresowi wykonywania tych czynności w roku podatkowym (zob. par. 5 ust. 2 rozporządzenia). [przykład 7]
PRZYKŁAD 7
Przekroczenie
Wróćmy do przykładu nr 5 i załóżmy, że 18 listopada 2015 r. wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych przekroczy kwotę 6191,78 zł. Oznacza to, że z dniem 1 lutego 2016 r. podatnik utraci prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych.
Utrata prawa do korzystania ze zwolnień podmiotowych przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych następuje również na skutek rozpoczęcia wykonywania na rzecz tych osób czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (niezależnie od konieczności zaewidencjonowania takich czynności za pomocą kasy rejestrującej). Z tego punktu widzenia czynności podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania dzielą się na dwie grupy, tj.:
1) czynności, których wykonanie na rzecz osoby prywatnej skutkuje natychmiastową utratą prawa do korzystania ze zwolnień podmiotowych przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych (zob. par. 5 ust. 7 rozporządzenia). [przykład 8]
PRZYKŁAD 8
Aparat fotograficzny
Podatnik korzystający w 2015 r. ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych 5 marca 2015 r. sprzeda osobie prywatnej aparat fotograficzny. Tym samym podatnik utraci z dniem 5 marca 2015 r. prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych.
2) czynności, których wykonanie na rzecz osoby prywatnej skutkuje utratą prawa do korzystania ze zwolnień podmiotowych przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu ich wykonania (zob. par. 5 ust. 8 rozporządzenia). [przykład 9]
PRZYKŁAD 9
Doradztwo
Podatnik korzystający w 2015 r. ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych 5 lutego 2015 r. rozpoczął świadczenie usług doradztwa podatkowego. Spowoduje to, co do zasady, że z dniem 1 maja 2015 r. podatnik utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych.
Wskazać jednak należy, że w przypadku drugiej z wymienionych grup czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania do utraty prawa do dalszego korzystania ze zwolnień podmiotowych przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nie dochodzi, jeżeli podatnik przed upływem dwumiesięcznego okresu zaprzestanie świadczenia na rzecz osób prywatnych usług należących do tej grupy (zob. par. 5 ust. 8 rozporządzenia). Jednakże ponowne wykonanie na rzecz osoby prywatnej jednej z takich usług po upływie dwumiesięcznego terminu skutkuje utratą mocy zwolnienia z chwilą wykonania tej usługi (zob. par. 5 ust. 9 rozporządzenia). [przykład 10]
PRZYKŁAD 10
Wykonanie usługi
Wróćmy do poprzedniego przykład i załóżmy, że przed dniem 1 maja 2015 r. podatnik zaprzestanie świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz osób prywatnych. W tej sytuacji nie utraci z dniem 1 maja 2015 r. prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych. Jeżeli jednak po 30 kwietnia 2015 r. podatnik wykona usługę doradztwa podatkowego na rzecz osoby prywatnej, utraci prawo do korzystania z tego zwolnienia z chwilą wykonania tej usługi.
Szczególny termin utraty zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych ma miejsce w przypadku podatników korzystających z tego zwolnienia w 2015 r., którzy kontynuują świadczenie usług należących do drugiej z wymienionych powyżej grup. W przypadku takich podatników zwolnienie traci moc z dniem 1 marca 2015 r. (zob. par. 9 ust. 2 w zw. z par. 9 ust. 1 rozporządzenia). [przykład 11]
PRZYKŁAD 11
Kontynuowanie
Doradca podatkowy w niewielkim zakresie świadczy usługi dla osób prywatnych. Doradca 2015 r. rozpoczął jako podatnik zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych. W 2015 r. kontynuuje świadczenie usług doradztwa podatkowego dla osób prywatnych. Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych doradca utracił z dniem 1 marca 2015 r.
Dodać też należy, że w przypadkach gdy z przepisów wynikają różne terminy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych, zwolnienia te tracą moc w terminie najwcześniejszym (zob. par. 5 ust. 10 rozporządzenia). [przykład 12]
PRZYKŁAD 12
Utrata prawa do zwolnienia
Podatnik 2015 rok rozpoczął jako podatnik zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych. W marcu 2015 r. wartość sprzedaży na rzecz osób prywatnych przekroczyła u podatnika 20 000 zł, w kwietniu 2015 r. podatnik wykonał na rzecz osoby prywatnej usługę prawniczą. W tej sytuacji prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych podatnik utraci z dniem 1 czerwca 2015 r. (nawet jeżeli przed tym dniem zaprzestanie świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz osób prywatnych).
Udział w sprzedaży ogółem
Drugą grupę zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania stanowią zwolnienia podmiotowe przysługujące ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencji w sprzedaży ogółem. Zwolnienia te obejmują niektórych podatników, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia. W 2015 r. zwolnienia te obejmują:
1) podatników, u których udział procentowy obrotu (tj. udział obrotu z tytułu czynności dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób prywatnych), był w 2014 r. wyższy niż 80 proc. (zob. par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia), z zastrzeżeniem, że zwolnienia tego nie stosuje się do podatników, którzy:
a) w pierwszym lub drugim półroczu 2014 r. osiągnęli udział procentowy obrotu równy 80 proc. albo niższy niż 80 proc. (zob. par. 3 ust. 3 rozporządzenia) lub
b) przed dniem 1 stycznia 2015 r. przestali spełniać, określone przepisami obowiązującego w latach 2013-2014 rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382), warunki do zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencji w sprzedaży ogółem. [przykład 13]
PRZYKŁAD 13
Telekomunikacja
Podatnik świadczy na rzecz osób prywatnych usługi telekomunikacyjne (a więc czynności wymienione w części I załącznika do rozporządzenia) oraz usługi naprawy komputerów. W 2014 r. udział procentowy obrotu (tj. udział obrotu z tytułu świadczonych rzecz osób prywatnych usług telekomunikacyjnych w całej wartości obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych) wyniósł 82 proc. Również udział procentowy obrotu w pierwszym i drugim półroczu 2014 r. przekraczał 80 proc. W latach 2013-2014 podatnik nie przestał spełniać warunków zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania przysługującego ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencji w sprzedaży ogółem. W tej sytuacji podatnik jest w 2015 r. zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia (chyba że w trakcie roku utraci on prawo do korzystania z tego zwolnienia).
c) podatników rozpoczynających w 2015 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych, jeżeli przewidywany przez nich udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności (a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w 2015 r. jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca 2015 r.) jest wyższy niż 80 proc. (zob. par. 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia). [przykład 14]
PRZYKŁAD 14
Pierwsze miesiące
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność, w tym sprzedaż na rzecz osób prywatnych, 3 lutego 2015 r. Spółka przewiduje, że w okresie pierwszych miesięcy udział procentowy wyniesie 85 proc. W tej sytuacji spółka rozpoczęła działalność jako podatnik zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
Także w przypadku zwolnień podmiotowych z obowiązku ewidencjonowania ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencji w sprzedaży ogółem dojść może do utraty prawa do dalszego z nich korzystania. Do utraty takiej dochodzi w przypadku podatników korzystających w 2015 r. ze zwolnienia:
1) na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia – z dniem 1 września 2015 r. (wyjątkowo – w przypadku podatników, którzy na skutek utraty zwolnienia obowiązani byliby do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu więcej niż 5000 kas – z dniem 1 lipca 2016 r. – zob. par. 5 ust. 4 rozporządzenia), jeżeli w pierwszym półroczu 2015 r. udział procentowy okaże się równy lub niższy 80 proc. (zob. par. 5 ust. 3 rozporządzenia), [przykład 15]
PRZYKŁAD 15
78 proc.
Wróćmy do przykładu nr 13 i załóżmy, że udział procentowy podatnika wyniesie w pierwszym półroczu 78 proc. Oznaczać to będzie, że z dniem 1 września 2015 r. podatnik utraci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z obowiązku ewidencji w sprzedaży ogółem.
2) na podstawie par. 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób prywatnych:
a) w pierwszym półroczu 2015 r., u których udział procentowy w okresie pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności jest równy albo niższy niż 80 proc. – zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres (zob. par. 5 ust. 5 rozporządzenia),
b) w drugim półroczu 2015 r., u których udział procentowy będzie do końca 2015 r. równy albo niższy niż 80 proc. – zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia roku podatkowego (zob. par. 5 ust. 6 rozporządzenia). [przykład 16]
PRZYKŁAD 16
Po pół roku
Wróćmy do przykładu nr 14 i załóżmy, że rzeczywisty udział w pierwszych sześciu miesiącach działalności (od 3 lutego do 2 sierpnia 2015 r.) wyniesie w spółce 76 proc. Spółka przestanie być podmiotowo zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na podstawie wskazanego przepisu z dniem 1 listopada 2015 r.
Tabela. Utrata prawa do korzystania ze zwolnień podmiotowych przysługujących ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych

Podstawa prawna
Par. 3-5, par. 8 ust. 4 oraz par. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544). Art. 29a ust. 1, art. 29a ust. 6 pkt 1 oraz art. 111 ust. 1 i 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
POPRZEDNIE CZĘŚCI CYKLU UKAZAŁY SIĘ:
cz. I / 2 lutego 2015 / nr 21
cz. II / 9 lutego 2015 / nr 26