W sprawozdaniu sporządzanym za 2014 rok trzeba ująć opłatę za miniony okres, mimo że nie została jeszcze zapłacona
Przedsiębiorcy i organizacje prowadzące odzysk odpadów opakowaniowych albo poużytkowych, którzy nie osiągnęli określonego w przepisach poziomu odzysku, muszą wnosić opłatę produktową. Wprawdzie obowiązek jej zapłaty powstaje na koniec danego roku kalendarzowego, ale reguluje się ją w następnym.
Ewidencja księgowa
W tym roku przedsiębiorcy będą więc regulować daninę za 2014 r. w przypadku:
- zużytych opakowań i produktów środki trzeba wpłacić na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do 31 marca,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego środki trzeba wpłacić na rachunek wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy,
- baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych środki trzeba wpłacić na rachunek urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Należy pamiętać, że mimo takich zasad rozliczeń koszty należy przyporządkować w ewidencji rachunkowej do okresu, którego dotyczą. Wynika to z zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów. Dlatego też w księgach 2014 r. opłatę produktową ujmuje się w kosztach działalności operacyjnej zapisem: strona Wn konta 450 – Podatki i opłaty, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne. Z kolei ewidencja księgowa wpłaty dokonanej na odpowiedni rachunek bankowy może przebiegać w następujący sposób: strona Wn konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne, strona Ma konta 130 – Rachunek bankowy.
Ponadto naliczone, ale niezapłacone za 2014 r. opłaty produktowe powinny być prezentowane w pasywach bilansu sporządzanego za ten okres w pozycji B.III.2 lit. g - Zobowiązania krótkoterminowe – Zobowiązania wobec pozostałych jednostek – z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń. Naliczone opłaty w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym stanowią Koszty działalności operacyjnej – Podatki i opłaty, natomiast w wariancie kalkulacyjnym - Koszty sprzedaży.
Zobowiązani do rozliczeń
Opłatę produktową muszą wnosić:
- przedsiębiorcy i organizacje prowadzące odzysk odpadów opakowaniowych albo poużytkowych, którzy nie wykonali obowiązku w zakresie osiągania określonych poziomów odzysku. Wynika to z ustawy o opłacie produktowej. Nie dotyczy to podmiotów, których łączna wysokość naliczonej opłaty produktowej za opakowania i produkty wymienione w załącznikach nr 1 (tj. opakowania) i 3 (oleje napędowe i opony) ustawy o opłacie produktowej nie przekracza 50 zł,
- wprowadzający sprzęt oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu na poziomach określonych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przy tym nie wnosi się opłaty produktowej, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie nie przekracza 50 zł,
- wprowadzający do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne, którzy nie wykonali obowiązku w zakresie osiągania określonych poziomów zbierania, określonych w ustawie o bateriach i akumulatorach.
Korzystanie ze środowiska
Analogiczne zasady rozliczeń w księgach rachunkowych dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska. Podmioty korzystające są zobowiązane do wnoszenia tej daniny na rachunek urzędu marszałkowskiego za 2014 r. do 31 marca 2015 r.
Konieczność wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska wynika z prawa ochrony środowiska. Związana jest z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ścieków do wód lub ziemi, poboru wód, a także składowaniem odpadów.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1413 ze zm.). Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155). Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666 ze zm.). Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).