Idea konsolidacji organów fiskusa już na etapie projektu powodowała wiele wątpliwości. Pracownikom umożliwiono zadawanie pytań, na które odpowiedzi udzielało Ministerstwo Finansów. Warto zacytować kilka z nich (ze strony: www.skarbowcy.pl)
– W jakim zakresie będzie stosowany art. 231 k.p? Czy tylko w zakresie par. 4, jak można wywnioskować z art. 43 projektu ustawy, czy w całości? Jest to duża niejasność, która budzi liczne wątpliwości wśród zainteresowanych pracowników.
Odpowiedź MF
Na podstawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw nastąpi połączenie izby skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi w jedną jednostkę organizacyjną, której kierownikiem będzie dyrektor izby skarbowej. Z tej przyczyny nastąpi przejście zakładu pracy, tj. urzędu skarbowego na izbę skarbową. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 231 par. 1–4 i 6 k.p.
– Czy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostanie w dotychczasowej formie w urzędach skarbowych?
Odpowiedź MF
Pracodawcą osób świadczących pracę w izbie skarbowej oraz w podległych urzędach skarbowych będzie izba skarbowa, która przejmie środki pieniężne, należności i zobowiązania ZFŚS podległych urzędów skarbowych. W związku z tymi zmianami ZFŚS nie pozostanie w urzędach skarbowych w dotychczasowej formie. Nowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu zostaną określone w regulaminie przez dyrektora izby skarbowej. Katalog świadczeń udzielanych z ZFŚS w urzędzie skarbowym oraz dotychczasowy krąg osób uprawnionych w urzędzie skarbowym do korzystania z określonych świadczeń po wejściu w życie ustawy zmieniającej i przejściu urzędów skarbowych na nowego pracodawcę – izbę skarbową ulegnie zmianie.
– Czy pracownicy z komórek objętych konsolidacją procesów pomocniczych pozostaną w macierzystych urzędach?
Odpowiedź MF
Większość tak. Miejsce świadczenia pracy zależeć będzie od indywidualnych decyzji pracownika, naczelnika urzędu skarbowego i dyrektora izby oraz możliwości lokalowych poszczególnych izb skarbowych. Możliwe są również takie sytuacje, że w niektórych urzędach skarbowych zostaną pracownicy wykonujący zadania np. z obszaru obsługi kadrowej, informatyki, ale organizacyjnie będą przyporządkowani do odpowiedniej komórki w izbie skarbowej.
– Czy przewiduje się zmianę wynagrodzeń w związku z koniecznym przeprowadzeniem nowego wartościowania pracy?
Odpowiedź MF
W pierwszym roku po konsolidacji nie przewiduje się nowego kompleksowego procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Niewątpliwie konieczna będzie aktualizacja opisów niektórych stanowisk pracy w konsolidowanych komórkach z uwagi na zmianę zakresu zadań. Mogą też powstać nowe stanowiska pracy. Powyższe może skutkować koniecznością przeprowadzenia wartościowania niektórych stanowisk pracy.
Pozostałe opisy stanowisk pracy w urzędach skarbowych będą wymagały aneksowania w przypadku zmiany:
a) nazwy urzędu,
b) nazwy komórki organizacyjnej,
c) nazwy stanowiska pracy,
d) symbolu stanowiska pracy,
e) nazwy stanowiska pracy pośrednio nadzorującego,
f) nazwy stanowiska pracy bezpośrednio nadzorującego.
Jednakże zmiany te nie mają wpływu na wartość stanowisk. Jeżeli zostanie zmienione rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. nr 211, poz. 1630), zmianie ulegnie wymagany poziom wykształcenia dla części stanowisk i to również spowoduje konieczność aktualizacji wyniku wartościowania. Nie jest to jednak równoznaczne ze zmianą wynagrodzenia.
– Jak będzie wyglądała kwestia ograniczenia zatrudnienia w służbach skarbowych i zwalnianie pracowników w ramach konsolidacji?
Odpowiedź MF
Nie zakłada się ograniczenia zatrudnienia i zwalniania pracowników w ramach konsolidacji. Mogą pojawić się przypadki, że pracownik odmówi przyjęcia nowych warunków pracy i przeniesienia do innej komórki organizacyjnej. W takim przypadku umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem odpowiedniego okresu dokonanego wypowiedzenia.
– Czy przewidywane jest zmniejszenie liczby etatów w urzędach?
Odpowiedź MF
W związku z konsolidacją nie przewiduje się zmniejszenia liczby etatów w urzędach skarbowych. Konsolidacja procesów pomocniczych z założenia ma prowadzić głównie do wzmocnienia realizacji zadań podstawowych w urzędach skarbowych, a nie do redukcji zatrudnienia i zmniejszenia etatów. Zmniejszenie zatrudnienia może nastąpić jedynie w zakresie etatów realizujących zadania pomocnicze, ale tylko w liczbie niezbędnej do zapewnienia właściwej realizacji procesów pomocniczych w ramach izby skarbowej. Pozostała część stanowisk z działań pomocniczych będzie mogła być wykorzystana do zadań podstawowych zgodnie z potrzebami poszczególnych urzędów skarbowych.