Mowa o wyroku z 1 września 2022 r. (sygn. akt. II FSK 3033/19). NSA rozstrzygnął w nim ostatecznie trwającą od wielu lat dyskusję na temat kwalifikowalności wynagrodzenia za czas urlopu i choroby do ulgi na badania i rozwój. Orzeczenie to zostało opisane na łamach DGP w artykule „Ulga B+R obejmuje też urlop i chorobę” (DGP nr 171/2022).
Sąd orzekł, że wynagrodzenie to może być rozliczane w ramach ulgi w takiej proporcji, w jakiej czas pracy poświęcony na działania B+R pozostaje do ogólnego czasu pracy. Wyrok dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia oraz o dzieło.