Sprawa dotyczyła podatnika, który na skutek rozwiązania spółki jawnej miał otrzymać środki pieniężne pochodzące z przychodów osiągniętych wcześniej przez spółkę z o.o. (poprzednika prawnego spółki jawnej). Podatnik sądził, że nie uzyska przychodu, bo w art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT wyraźnie wyłączono z przychodów z działalności gospodarczej środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki osobowej.
Reklama
Dyrektor izby skarbowej był jednak innego zdania. Stwierdził, że skoro podatnik dostanie środki pochodzące z transakcji przeprowadzonych przez spółkę z o.o., które na moment przekształcenia nie były opodatkowane, to uzyska przychód. Zdaniem organu, w tej sytuacji nie może mieć zastosowania art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, bo dotyczy on wyłącznie tych środków, które były wypracowane przez spółkę osobową i zostały opodatkowane u jej wspólników na podstawie art. 8 tej ustawy.

Reklama
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację, mimo że – jak stwierdził – brak jest jednolitej linii orzeczniczej w podobnych sprawach. Są uznał, że za stanowiskiem podatnika przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b ustawy o PIT, lecz także wykładnia autentyczna.
WSA sięgnął tu do założeń do projektu nowelizacji z 25 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1478), którą wprowadzono w życie te unormowania. Wskazano w nim, że zasady opodatkowania majątku otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki będą różne w zależności od tego, w jakiej formie wspólnik go otrzymuje – w formie pieniężnej czy niepieniężnej. W nowelizacji przewidziano, że w razie otrzymania przez wspólnika środków pieniężnych ich wartość nie będzie stanowiła przychodu. Celem jest bowiem wyeliminowanie podwójnego opodatkowania. W razie natomiast przekazania innych składników majątku ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki – wskazał WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 24 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa2383/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia