Uznał w niej również, że ta sama zasada dotyczy odpisów na straty kredytowe utworzonych na pokrycie nieściągalnych kredytów lub pożyczek. Warunki ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu muszą zostać spełnione odrębnie.
Podobnego zdania są sądy administracyjne, m.in. NSA w wyrokach z 17 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1912/16), z 5 grudnia 2017 r. (II FSK 3151/15) i z 19 lipca 2017 r. (II FSK 1680/15) oraz warszawski WSA w prawomocnym orzeczeniu z 22 października 2019 r. (III SA/Wa 230/19).