Podatek od nieruchomości uregulowano w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.o.p.o.l.). Artykuł 5 ustawy daje upoważnienie radzie gminy do określenia, w drodze uchwały, wysokości stawek tego podatku od trzech zasadniczych przedmiotów opodatkowania: gruntów, budynków oraz budowli. W art. 6 ust. 7 postanowiono, że „podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania”.

Charakter daniny