Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obdarowanego, jest sprzedaż nieruchomości po upływie wskazanego przez ustawodawcę pięcioletniego okresu, kiedy jest ona zwolniona z opodatkowania.

Darowizna jest stosunkowo popularną umową cywilnoprawną mającą na celu nieodpłatne przeniesienie na obdarowanego, kosztem majątku darczyńcy, korzyści materialnych m.in. własności nieruchomości. Obdarowany zamierzający sprzedać uzyskaną nieruchomość, musi liczyć się z koniecznością uregulowania powstającego wówczas zobowiązania podatkowego.

- Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym została ona darowana, wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku.Podstawą do naliczenia podatku jest w tym przypadku dochód ze sprzedaży będący różnicą pomiędzy przychodem wynikającym ze zbycia nieruchomości a kosztem jego uzyskania. Kosztami uzyskania przychodu są m.in. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości poczynione w czasie jej posiadania - Michał Grabny, aplikant adwokacki,kancelaria Brevells Cekiera Grzywacka Oleksiewicz sp. k.

Reklama

Co istotne, w przypadku sprzedaży przez obdarowanego nieruchomości, ustawodawca daje sprzedającemu możliwość odliczenia od kwoty podatku wysokości wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w okresie nie dłuższym niż dwa lata, liczonym od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż. - Katalog wydatków podlegających odliczeniu zawarty jest w przytoczonej ustawie i obejmuje m.in. koszty związane z remontem mieszkania czy nabyciem nowej nieruchomości. Powyższe wydatki powinny zostać należycie udokumentowane na potrzeby właściwego Urzędu Skarbowego, stanowią bowiem podstawę do uzyskania ulgi zmniejszającej wysokość należnego podatku. Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy kwota wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe jest równa lub przewyższa kwotę uzyskaną ze sprzedaży darowanej nieruchomości, następuje całkowite ustanie obowiązku podatkowego - dodaje Michał Grabny.

Podsumowując, najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obdarowanego, jest sprzedaż darowanej nieruchomości po upływie wskazanego przez ustawodawcę pięcioletniego okresu, kiedy to sprzedaż darowanej nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania.