Uprawnienia w tym zakresie zmieniły się na korzyść rodziców-podatników. Na trzecie i czwarte dziecko większa jest kwota odliczenia od podatku. Obowiązuje też nowa zasada pozwalająca odzyskać całą kwotę ulgi
Czy sumuje się kwotę składek męża i żony
Pan Jan z żoną pracują na etatach w firmach, które co miesiąc pobierają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Mają dwójkę dzieci i chcą skorzystać z nowej ulgi na dziecko. Chcieliby policzyć, ile dostaną zwrotu podatku. Czy w tym celu powinni zsumować kwotę składek ubezpieczeniowych męża i żony?
Pan Jan wraz z żoną mogą odliczyć od podatku na dwójkę dzieci 2224,08 zł. Jeśli ich podatek obliczony w zeznaniu PIT jest niższy, będą mogli odzyskać całą kwotę ulgi. Warunkiem jest jednak, aby różnica między kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym a kwotą przysługującego im odliczenia z tytułu ulgi na dzieci (2224,08 zł) nie przekroczyła kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku małżonków składki się sumuje. Pan Jan z żoną powinni więc ustalić w ten sposób, ile pieniędzy dodatkowo dostaną od fiskusa.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 8–10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy rodziców obowiązuje limit dochodów
Pani Katarzyna jest mężatką i dwa lata temu urodziła córkę. Dochody męża w zeszłym roku były wysokie, a jej niewiele mniejsze. Czy w rozliczeniu za 2014 r. rodziców z jednym dzieckiem obowiązuje dalej limit dochodów?
Ta zasada nie uległa zmianie. Ulgę na dzieci mogą odliczyć od podatku rodzice, opiekunowie prawni dziecka (jeśli dziecko z nimi zamieszkiwało) i sprawujący nad nim opiekę (rodziny zastępcze). Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna lub sprawował opiekę nad jednym dzieckiem, pod warunkiem że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. zł. Jeśli nie był małżonkiem, w tym również przez część roku podatkowego, to aby skorzystać z ulgi na dziecko, jego dochody nie mogły przekroczyć 56 tys. zł. Limit ten nie dotyczy jednak osób samotnie wychowujących dziecko, spełniających wymogi określone w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Samotnych rodziców obowiązuje bowiem limit 112 tys. zł.
Jeśli więc pani Katarzyna z mężem uzyskali w 2014 r. dochód wyższy niż 112 tys. zł, to nie będą mogli skorzystać z ulgi na dzieci.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 1 i 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy w tym roku skorzystam podwójnie na uldze
Pan Mirosław ma niewielkie dochody, a jego żona jest obecnie na bezrobociu. Mają trójkę dzieci. Czy w rozliczeniu za 2014 r. będą mogli odliczyć więcej z tytułu ulgi na dziecko niż rok wcześniej?
Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. są najbardziej korzystne dla rodzin z trójką i większą liczbą dzieci. Kwota ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko wzrosła o 20 proc. w stosunku do kwot obowiązujących w rozliczeniu za 2013 r. Na pierwsze i drugie dziecko odliczymy od podatku po 1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne dzieci – po 2700 zł. Dodatkowo, obowiązuje zasada, zgodnie z którą jeśli podatnikowi „zabraknie” podatku do odliczenia ulgi, to urząd zwróci mu tę kwotę. Przy trójce dzieci nie obowiązuje też limit dochodów.
Wyjaśnijmy to na przykładzie. Załóżmy, że miesięczny dochód pana Mirka to 1680 zł, żona nie osiąga dochodów, małżonkowie rozliczają się wspólnie i mają trójkę dzieci. W rozliczeniu za 2013 r. kwota ulgi wyniosła 3892,2 zł, a podatek 430,93 zł. Oznaczało to wyzerowanie podatku i utratę pozostałej kwoty. W rozliczeniu za 2014 r. przysługuje im wyższa kwota ulgi – 4224,12 zł. Zgodnie z nową regułą nie tylko wyzerują swój podatek, ale dostaną dodatkowo zwrot w wysokości 3793,19 zł.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy za czwarte dziecko dostanę więcej pieniędzy
Pan Sławomir jest szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Czwarte jest w drodze. Czy po urodzeniu będzie mu wraz z żoną przysługiwała większa ulga na dzieci?
Zmiany w uldze na dzieci wprowadzone 1 stycznia 2015 r. są korzystne dla rodzin wielodzietnych. Zmienione regulacje przewidują wyższą kwotę ulgi na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko. Kwota ulgi na trzecią pociechę wynosi rocznie 2000,04 zł, a na czwarte i kolejne 2700 zł. Ulga przysługuje jednak za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna albo sprawował opiekę nad dzieckiem. A zatem jeśli przykładowo pociecha urodzi się w marcu, to pan Sławomir będzie miał prawo do odliczenia ulgi za miesiące od marca włącznie do grudnia. Miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko przysługuje kwota 92,67 zł, na trzecie – 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne 225 zł.
Ale uwaga! W rozliczeniu za 2014 r. czytelnik będzie mógł odliczyć ulgę na troje dzieci, a na czwórkę dopiero w rozliczeniu za 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy musimy wykazać ulgę w zeznaniu PIT
Pan Wiesław z żoną w październiku zeszłego roku zostali rodzicami. Czy aby skorzystać z ulgi na dzieci, muszą złożyć zeznanie roczne PIT?
Ulgę na dzieci co do zasady rozliczamy, składając zeznanie roczne na formularzu PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT-O. W załączniku wskazujemy liczbę dzieci, ich numery PESEL, a jeśli dziecko nie ma jeszcze takiego numeru, imię, nazwisko oraz datę urodzenia. Trzeba pamiętać, że przy jednym dziecku obowiązuje limit dochodów rodziców – 112 tys. zł. Jeśli więc dochody pana Wiesława i żony przekraczają ten próg, nie będą mogli skorzystać z ulgi. Rodzice muszą też pamiętać o tym, że przysługuje im ulga za trzy miesiące: październik, listopad i grudzień. Za każdy miesiąc będą mogli odliczyć po 92,67 zł, a więc w sumie 278,01 zł.
Dodajmy też, że rodzice dziecka mogą podzielić między siebie ulgę po równo lub w innej dowolnej proporcji. Całą ulgę może rozliczyć też jedno z rodziców, jeśli małżonkowie tak ustalą.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy na jedno dziecko odliczę więcej
Pani Maria jest mężatką i ma jedno dziecko. Słyszała o zwiększeniu ulgi na dzieci, śledziła doniesienia o możliwości odliczenia większej kwoty niż dotychczas. Czy mając jedno dziecko, pomniejszy swój podatek za 2014 r. o większą kwotę niż w poprzednich latach?
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące ulgi prorodzinnej. Co ważne, stosujemy je do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r., a więc ze zmienionej ulgi podatnicy skorzystają w rozliczeniu dochodów za 2014 r. Dla rodziców lub opiekunów prawnych jednego albo dwojga dzieci kwota ulgi się nie zmieni i wynosi 1112,04 zł na każde dziecko. Ważna jest dla nich inna zmiana, która niektórym pozwoli wykorzystać całą kwotę ulgi. Chodzi o tych rodziców i opiekunów dziecka, którzy mają dochody, od których podatek jest niższy od kwoty ulgi. W rozliczeniu za 2013 r. mogli jedynie go wyzerować. Jeśli z obliczenia wynikało, że wyniósł np. 500 zł, a kwota ulgi 1112,04 zł, to wprawdzie nie musieli nic płacić fiskusowi, ale niewykorzystana kwota ulgi – to, co pozostało ponad 500 zł – przepadała. W rozliczeniu za 2014 r. dostaną również tę pozostałą część, pod warunkiem że nie przewyższy ona kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne, podlegających odliczeniu.
Pokażmy to na przykładzie. Załóżmy, że wynagrodzenie męża wynosi 1680 zł miesięcznie, żona nie ma dochodów, małżonkowie rozliczają się wspólnie i mają dwójkę dzieci. W 2013 r. zapłaciliby 430,93 zł podatku (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne). Mieliby prawo do odliczenia od podatku 2224,08 zł z tytułu posiadania dwójki dzieci. Odzyskaliby więc 430,93 zł, czyli cały podatek. Pozostała kwota przepadała. W rozliczeniu za 2014 r. w takiej samej sytuacji podatek znów wyniesie 430,93 zł. Nie zmieni się też kwota ulgi, ale małżonkowie dostaną dodatkowo zwrot w wysokości 1793,15 zł.
Podstawa prawna
27f ust. 8–9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy żona niepracującego skorzysta z ulgi
Pani Maria jest obecnie jedynym żywicielem pięcioosobowej rodziny. Mąż nie osiąga żadnych dochodów, ale jej dochód przekroczył w zeszłym roku 120 tys. zł. Czy będzie mogła skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Limit dochodów rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna obowiązuje wyłącznie osoby mające jedno dziecko. Nie dotyczy on osób z dwójką lub większą liczbą pociech. Oznacza to, że pani Maria będzie mogła skorzystać z ulgi na dzieci. Odliczy łącznie 4225,82 zł od podatku. Dodatkowo może rozliczyć się wspólnie z mężem, co pozwoli jej zapłacić mniejszy podatek, niż gdyby rozliczała się indywidualnie.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).