Podstawa naliczania ryczałtu od dochodów spółek i PIT od dywidendy jest taka sama – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Tak też wynika z objaśnień podatkowych ministra finansów z 23 grudnia 2021 r. „Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych”.
Oznacza to, że nie należy stosować tu dwuetapowego modelu obliczania obciążeń w estońskim systemie, czyli:
■ najpierw obliczać ryczałt należny od spółki, zwany estońskim CIT,
■ następnie od kwoty (podstawy) pomniejszonej o ten ryczałt wyliczać PIT od dywidendy.
Na to samo wskazaliśmy w artykule „Estoński CIT. MF objaśnia, jak liczyć podatek” (DGP nr 225/2022).
Nadal jednak są co do tego wątpliwości, na co wskazuje pytanie spółki, która wystąpiła o interpretację indywidualną. Od 1 stycznia 2022 r. wybrała ona estoński CIT. Chciała się upewnić, jak obliczać podatek w razie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Przypomnijmy, że estoński system polega na tym właśnie, że spółka płaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysków.
Spółka uważała, że jako podstawę opodatkowania PIT należy przyjąć kwotę faktycznie wypłaconego wspólnikom zysku po potrąceniu ryczałtu należnego do zapłaty przez spółkę.
W przypadku małych spółek ryczałt wynosi 10 proc., a dużych - 20 proc. Artykuł 30a ust. 19 ustawy o PIT pozwala zarazem odliczyć odpowiednio 90 proc. ryczałtu (w przypadku małych spó łek) lub 70 proc. (w przypadku pozostałych spółek) od PIT wspólnika z tytułu podzielonego zysku spółki.
Dyrektor KIS potwierdził, że na podstawie art. 30a ust. 19 ustawy o PIT można potrącić od PIT odpowiednią część estońskiego CIT już na etapie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Nie zgodził się natomiast ze spółką, że powinna ona - przyjąć jako podstawę opodatkowania PIT - kwotę faktycznie wypłaconego wspólnikom zysku po potrąceniu ryczałtu należnego do zapłaty przez spółkę.
Powołał się przy tym na zamieszczony w objaśnieniach z 23 grudnia 2021 r. przykład nr 50 (s. 68). Wynika z niego, że od tej samej kwoty oblicza się ryczałt od dochodów spółek i PIT od dywidendy.

Przykład

W dniu dywidendy pani X posiadała 40 proc. udziału w zysku, a pan Y posiadał 60 proc. udziału w zysku. W związku z przeznaczeniem zysku netto spółki za 2023 r. do podziału akcjonariuszom w wysokości 1 mln zł powstał w spółce dochód do opodatkowania - ryczałtem od dochodów spółek:
10 proc. x 1 mln zł = 100 tys. zł.
Rozliczenie PIT od przychodu z dywidendy uzyskanej przez panią X, na którą przypada 40 proc. zysku netto przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy, czyli tj. 400 tys. zł (40 proc. x 1 mln zł):
- PIT od dywidendy obliczony według stawki 19 proc. wynosi: 76 tys. zł (19 proc. x 400 tys. zł),
- CIT (ryczałt) od podzielonego zysku, z którego została wypłacona dywidenda akcjonariuszowi - pani X, wynosi: 40 tys. zł (40 proc. x 100 tys. zł),
- kwota pomniejszenia PIT od dywidendy wypłaconej pani X wynosi: 36 tys. zł (90 proc. x 40 tys. zł),
- należny PIT od dywidendy wypłaconej pani X (po zaokrągleniu do pełnych złotych) wynosi: 40 tys. zł (76 tys. zł - 36 tys. zł).
Łączne obciążenie estońskim CIT i PIT zysków netto spółki wypłaconych pani X wynosi 80 tys. zł (40 tys. zł CIT i 40 tys. PIT), co stanowi 20 proc. przypadających na nią zysków netto spółki.
To oznacza - wyjaśnił dyrektor KIS - że przy wypłacie zaliczki na poczet dywidendy spółka jako płatnik powinna przyjąć jako podstawę opodatkowania zryczałtowanym PIT kwotę zysku netto przeznaczonego do podziału wspólnikom.
Dodajmy, że zgodnie z objaśnieniami kwota zapłaconego ryczałtu od zysku osiągniętego w 2023 r. (w przykładzie - 100 tys. zł) pomniejszy zysk brutto roku 2024. ©℗
OPINIA
Estoński CIT obniży wynik finansowy roku, w którym jest płacony
ikona lupy />
Damian Kłosowicz prawnik w kancelarii Staniek & Partners / Materiały prasowe
W estońskim CIT - mimo jego wszystkich zalet - wciąż pojawiają się problemy „wieku dziecięcego”. Jednym z nich jest kwestia sposobu obliczania podatku spółki i PIT należnego od dywidendy.
Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2021 r. oraz interpretacja dyrektora KIS z 25 sierpnia br. wskazują na model jednoetapowy - przyjęcie, że zarówno PIT, jak i estoński CIT (ryczałt) powinny być obliczone od tej samej kwoty. W mojej ocenie model ten jest prawidłowy. Podstawą opodatkowania w estońskim CIT jest zysk przeznaczony do podziału. Podział zysku może mieć miejsce dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości), a to z kolei odbywa się już po zamknięciu ksiąg rachunkowych. Od tego momentu wyniki finansowe spółki za rok objęty sprawozdaniem są „nienaruszalne”. Czyli podatek z tytułu podziału zysku za rok 202X jest płacony w roku 202X+1 (roku wypłaty zysku), a więc wówczas, gdy księgi rachunkowe za rok 202X są już dawno zamknięte i nie można obniżyć zysku spółki o zapłacony podatek. W takiej sytuacji niemożliwe jest zachowanie modelu dwuetapowego i bieżącego obniżania PIT należnego od wspólników o estoński CIT zapłacony przez spółkę. Oczywiście CIT zapłacony w roku 202X+1 obniży wynik finansowy tego roku, co będzie mieć wpływ zarówno na wysokość CIT w następnym roku, jak i obniży dywidendę netto.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.550.2022.1.MG