Zakup od kościelnych osób prawnych jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnej, jeżeli nabyte rzeczy i prawa majątkowe nie będą przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to podatnik, który kupił od zgromadzenia zakonnego (kościelnej osoby prawnej) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Chciał się upewnić, że nie będzie musiał zapłacić od tej czynności PCC.
Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1347 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw majątkowych przez kościelne osoby prawne jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej. Zwolnienie to dotyczy rzeczy i praw nieprzeznaczonych do działalności gospodarczej oraz sprowadzanych z zagranicy maszyn, urządzeń i materiałów poligraficznych oraz papieru.
Co prawda w przepisie tym nie ma mowy o zwolnieniu z PCC (jest tylko o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej), ale – jak wyjaśnił dyrektor KIS – należy się tu odwołać do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Przepis ten mówi, że „jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym czynności cywilnoprawnych opodatkowanych w niniejszej ustawie, rozumie się przez to przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.
Jeżeli zatem w innych aktach prawnych przepisy powołują się na przepisy o opłacie skarbowej w zakresie odnoszącym się do czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC, to – jak wyjaśnił dyrektor KIS – „pomimo odwoływania się do prawnej instytucji opłaty skarbowej, należy stosować przepisy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.
Organ przyznał zatem, że w przypadkach określonych w art. 55 ust. 6 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego będzie miało zastosowanie również zwolnienie z PCC.
„Przepis ten, w zakresie zwolnienia od opłaty skarbowej odnosi się do czynności cywilnoprawnych opodatkowanych na podstawie ustawy o PCC. Zatem odpowiednie przepisy ustawy o PCC mają zastosowanie do wskazanego wyżej przepisu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego” – wyjaśnił dyrektor KIS.
Zastrzegł, że warunkiem zwolnienia jest, aby rzeczy i prawa będące przedmiotem transakcji nie były przeznaczone do działalności gospodarczej. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.68.2022.2.MZ