Przedsiębiorca rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie może pomniejszyć przychodu o zwrot kosztów zagwarantowany mu umową o świadczenie usług – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Bożena Nowicka, dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.
Dotyczy to w szczególności kosztów: dojazdów do siedziby klienta, podróży służbowych, noclegów oraz diet, których wysokość naliczana jest na zasadach analogicznych jak dla pracowników.
Dyrektor KIS uznał, że kwoty otrzymane przez przedsiębiorcę (programistę) tytułem zwrotu wydatków na dojazd do siedziby klienta, udokumentowanych biletami lub fakturami, oraz innych kosztów, w szczególności noclegu, są opodatkowane według stawki ryczałtu właściwej dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał.
Analogiczne stanowisko organ podatkowy zaprezentował w odniesieniu do diet otrzymanych przez przedsiębiorcę w związku z wyjazdami służbowymi, realizowanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Zależnie od kosztów
Wątpliwości na tym tle powstają w związku z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT. Przepis ten wyłącza z podatkowych przychodów „zwrócone inne wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów”. Przez użyte w tym przepisie „inne wydatki„ należy rozumieć wydatki inne niż wymienione w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT– wyjaśnił dyrektor KIS (a więc inne niż „zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów”).
W konsekwencji – jak stwierdził dyrektor KIS – jeżeli zwrot dotyczy „innych wydatków”, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to taki zwrot nie jest dla podatnika podatkowym przychodem. Ale jeżeli zwrócone wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to – posługując się zasadą a contrario – należy uznać, że stanowią przychód podatnika.
Także u ryczałtowca
Dyrektor KIS stwierdził, że zasada ta dotyczy również ryczałtowca, który, jak wiadomo, kosztów nie odlicza, bo płaci podatek od przychodów. Podatkowe skutki zwrotu wydatków są więc u niego uzależnione – zdaniem dyrektora KIS – od tego, czy zwracane wydatki mogą być „hipotetycznie” zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy nie mogą.
Jeżeli podatnik płaciłby PIT na zasadach ogólnych i zaliczałby zwracane wydatki do podatkowych kosztów, to ich zwrot powinien być podatkowym przychodem. Jeżeli natomiast zwrot poniesionych wydatków dotyczy kosztów, które zgodnie z przepisami nie mogą być zaliczone do podatkowych kosztów, to ich zwrot nie będzie dla podatnika przychodem. Nie ma znaczenia, że w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nie pomniejsza się podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów.
Diety za podróż służbową
Odnosząc się do braku możliwości wyłączenia z podatkowych przychodów diet otrzymanych przez przedsiębiorcę, dyrektor KIS wyjaśnił, że co do zasady przedsiębiorca może zaliczyć tego rodzaju wydatki (związane z podróżą służbową) do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach. Tym samym otrzymane diety są przychodem podatkowym, także dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – stwierdził organ.
Podkreślił, że zasadą jest, iż opodatkowaniu podlegają wszelkie wpływy majątkowe powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z tą zasadą podatkowym przychodem jest również otrzymany przez ryczałtowca zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 czerwca 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.376.2022.1.MGR