Potwierdził to wczoraj w trzech wyrokach Trybunał Sprawiedliwości UE.
Jeden z nich dotyczył spółki, która kupowała sprzęt informatyczny w Holandii i Niemczech, a następnie sprzedawała go klientom we Włoszech. Od zakupów towarów w Holandii odliczyła VAT. Od towarów nabytych w Niemczech nie zadeklarowała ani wewnątrzwspólnotowej dostawy w Niemczech, ani wewnątrzwspólnotowego nabycia we Włoszech. Nie zapłaciła też podatku. Włoskie organy odmówiły jej prawa do odliczenia.
W pozostałych dwóch sprawach rozpatrywanych przez TSUE transakcje przebiegały podobnie.
Rozpatrując je łącznie, trybunał orzekł, że krajowe organy i sądy powinny odmówić podatnikowi skorzystania z prawa do odliczenia, zwolnienia lub zwrotu podatku od wartości dodanej, gdy – obiektywnie biorąc – wiedział on lub powinien był wiedzieć, iż brał udział w oszustwie w zakresie VAT w ramach łańcucha dostaw. Można odmówić prawa do odliczenia, nawet jeżeli oszustwo zostało popełnione w innym państwie członkowskim niż to, w którym podatnik domagał się odliczenia – uznał Trybunał.
Bez znaczenia jest też to, że nie ma przepisów krajowych, które przewidywałyby taką odmowę.

ORZECZNICTWO

Wyroki TSUE z 18 grudnia 2014 r. w sprawach połączonych C 131/13, C 163/13 i C 164/13.