Podatek należny może być od symbolicznej złotówki, jeżeli tak niska cena, wynikająca z zastosowanych upustów, jest uzasadniona względami biznesowymi. Nie pozbawia to prawa do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur zakupowych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podobne stanowisko prezentował już wcześniej w licznych interpretacjach.
Tym razem chodziło o spółkę, która zawarła na 15 lat umowę na obsługę zdalnego odczytu wodomierzy zainstalowanych na terenie danego miasta. Sama miała te wodomierze dostarczyć i zainstalować wraz z nakładkami radiowymi do ich zdalnego odczytu i stacjonarnym systemem, który by to umożliwiał.
Odbiorcą było niepowiązane ze spółką miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe. Ze względu na długi okres trwania umowy spółka przyznała przedsiębiorstwu korzystny rabat, dzięki któremu mogło ono kupować wodomierze za symboliczną złotówkę.
Spółka chciała się upewnić, że podstawą opodatkowania VAT przy sprzedaży wodomierzy po promocyjnej cenie 1 zł będzie faktycznie ta kwota, czyli że VAT będzie od symbolicznej złotówki, pomniejszonej o kwotę należnego podatku.
Argumentowała, że celowo przyznaje tak duży rabat, by zachęcić kontrahenta do zawarcia długoletniej umowy na obsługę zdalnego odczytu zainstalowanych wodomierzy. Transakcja nie ma więc charakteru sztucznego, a obie jej strony nie są ze sobą powiązane, co wyklucza prawo do podwyższenia podstawy opodatkowania przy zastosowaniu art. 32 ust. 1 ustawy o VAT – przekonywała.
Uważała zarazem, że nie stoi to na przeszkodzie odliczeniu przez nią całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie wodomierzy przeznaczonych następnie do sprzedaży za symboliczną złotówkę.
Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka odwołała się do utrwalonej już linii interpretacyjnej.
Dyrektor KIS potwierdził, że ustawa o VAT nie ogranicza swobody ustalania cen. Możliwa jest więc sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy może określić wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej tych towarów lub usług, ale tylko w sytuacji, gdyby związki te miały wpływ na ustalenie ceny – wyjaśnił organ.
Podkreślił natomiast, że stosowanie znacznych upustów cenowych (rabatów) jest niedopuszczalne w zakresie, jakim ma służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania. Tak więc każdy zastosowany upust (rabat) powinien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu, jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku – stwierdził dyrektor KIS.
Potwierdził więc, że jeżeli rabat wynika ze względów biznesowych, a obie strony transakcji nie są ze sobą powiązane, to podstawą opodatkowania może być cena pomniejszona o kwotę należnego VAT.
Organ zgodził się też ze spółką, że w takiej sytuacji może ona odliczyć całość podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych. Koszty nabycia wodomierzy (sprzedawanych dalej po cenie promocyjnej) pozostają bowiem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez spółkę działalnością i są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT – stwierdził dyrektor KIS.
Podobnie wypowiedział się w interpretacjach: z 12 kwietnia 2017 r. (sygn. 1462-IPPP1.4512.73.2017. 1.MPE), z 3 lipca 2017 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.64. 2017.2.KO), z 10 maja 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012. 212.2019.1.AP), z 12 lipca 2019 r. (sygn. 0112-KDIL4. 4012.143.2019.4.JS), z 3 pa ździernika 2019 r. (sygn. 0111 KDIB3-1.4012.470.2019. 2.MSO) i z 14 sierpnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012. 372.2020.2.AM). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.143.2022.1.WH