Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:
• grunty,
• budynki lub ich części,
• budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
• właściciel,
użytkownik wieczysty,
• samoistny posiadacz,
• w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

O wysokości stawek podatku od nieruchomości decydują rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Jeśli rada nie uchwali nowych stawek do końca bieżącego roku, w przyszłym roku obowiązywać będą dotychczasowe stawki. O wysokości stawek podatku od nieruchomości decydują rady poszczególnych gmin w drodze uchwały. Jeśli rada nie uchwali nowych stawek do końca bieżącego roku, w przyszłym roku obowiązywać będą dotychczasowe stawki.
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, który ustala gmina, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Mają również obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, bez wezwania, na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

W 2015 r. podatek od nieruchomości, który nie przekracza 100 zł, będzie płatny jednorazowo, a nie w ratach, jak ma to miejsce obecnie. Natomiast, jeżeli wysokość podatku od nieruchomości będzie niższa niż koszty doręczenia decyzji o wymiarze tego podatku, nie będzie on w ogóle pobierany.

Podstawa prawna: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Źródło: Portal podatnika MF