W przyszłym roku wszyscy lekarze, dentyści, fryzjerzy, kosmetyczki, ale także mechanicy samochodowi i wulkanizatorzy będą musieli używać urządzeń fiskalnych. Nie będzie miała znaczenia wysokość obrotów
Czy trzeba przekazać informację do urzędu
W przyszłym roku kosmetyczka będzie musiała zainstalować kasę fiskalną. Czy poza zakupem kasy musi dopełnić jakichś obowiązków?

TAK

Zanim czytelniczka rozpocznie ewidencję świadczonych przez siebie usług na urządzaniu fiskalnym, musi o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Wzór takiego dokumentu określonego w rozporządzeniu dotyczącym kas (w przypadku stosowania jednego urządzenia – załącznik nr 2, kilku – załącznik nr 1). Należy też dokonać fiskalizacji urządzenia. Robi to uprawniony serwisant przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy do jej pamięci. Czynność ta potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Jego wydruk dołącza się do książki kasy, która stanowi dokumentację dotyczącą danego urządzenia. W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji podatnik musi zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego dane dotyczące kasy. Dzięki temu uzyska dla urządzenia numer ewidencyjny.
Podstawa prawna
Par. 13 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).
Czy prowadzić ewidencję sprzedaży środków trwałych
W przyszłym roku przedsiębiorstwo będzie chciało się pozbyć starych urządzeń i komputerów znajdujących się w ewidencji środków trwałych. Czy jeżeli sprzeda je osobom fizycznym nieprowadzącym działalności, będzie musiało to ująć na kasie fiskalnej?

NIE

Od 2015 r. sprzedaż środków trwałych podlegających amortyzacji nie będzie wpływać na obowiązki związane z posiadaniem kas fiskalnych. Nie trzeba będzie jej ewidencjonować (wystarczy faktura) ani też nie będzie ona wliczana do limitu 20 tys. zł, po przekroczeniu którego trzeba mieć kasę. Dziś firmy nie muszą ewidencjonować na urządzeniu fiskalnym takiej sprzedaży tylko wtedy, gdy środki trwałe odsprzedają swoim pracownikom. Jeśli kupuje je osoba spoza firmy, ważny jest limit 20 tys. zł. Jego przekroczenie może się wiązać z koniecznością stosowania kasy. Od 2015 r. nie będzie z tym problemu. W nowych przepisach wykonawczych ustawodawca wprowadził zwolnienie takiego obrotu z ewidencji.
Podstawa prawna
Poz. 49 załącznika rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Czy dentysta może skorzystać z ulgi na zakup kasy
W związku ze zmianą przepisów od 1 marca 2015 r. stomatolog będzie musiał ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej. Czy może skorzystać z ulgi na jej zakup?

TAK

Jeżeli czytelnik rozpocznie ewidencję obrotu w obowiązującym go terminie, będzie mógł skorzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) rejestrowania. Podatnicy mogą odzyskać 90 proc. ceny zakupu (bez VAT) każdego takiego urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł na jedną kasę. Jednak aby było to możliwe, konieczny będzie dowód zapłaty całej należności. Trzeba też pisemnie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu, liczbę kas rejestrujących i miejsce (adres) ich używania.
Przeszkodą do skorzystania z ulgi nie jest wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych z podatku (lub fakt, że podatnik jest zwolniony z daniny). Jeżeli tylko takie usługi świadczy stomatolog (tj. służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia), wówczas urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.
W przypadku podatników świadczących usługi opodatkowane ulgę można rozliczyć w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub później. Przepisy nie pozwalają jednak dokonać większego odliczenia (w danym okresie), niż wynosi różnica między kwotą podatku należnego a naliczonego. Jeżeli VAT naliczony jest większy albo równy kwocie VAT należnego w danym okresie rozliczeniowym, to podatnik może otrzymać zwrot wydatków na zakup kas, z tym że wówczas nie może on przekroczyć równowartości:
● 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) każdej z kas, nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
● 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
Odliczeń można dokonywać do całkowitego rozliczenia ulgi.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 1, par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 163).
Art. 111 ust. 4, 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy dorabiający musi mieć kasę fiskalną
Lekarz na emeryturze dorabia, przyjmując od czasu do czasu pacjentów. Jego roczny obrót nie przekracza 20 tys. zł. Czy w 2015 r. nadal będzie korzystał ze zwolnienia ze stosowania urządzenia fiskalnego?

NIE

Od 2015 r. wszyscy lekarze (w tym dentyści) niezależnie od wysokości obrotu, którzy świadczą usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej będą musieli założyć kasy. Jeśli do końca 2014 r. czytelnik nie przekroczy obrotu 20 tys. zł, ze zwolnienia będzie mógł korzystać nadal do końca lutego 2015 r. Ewidencję sprzedaży będzie więc musiał rozpocząć najpóźniej od 1 marca.
Obowiązek stosowania kas, bez względu na wielkość obrotu, obejmie także podatników świadczących usługi w zakresie:
● fryzjerstwa, kosmetyki i kosmetologii,
● naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
● wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
● badań i przeglądów technicznych pojazdów,
● usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: usługi świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo i usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
● usług prawniczych, z wyłączeniem notarialnych,
● doradztwa podatkowego.
W każdym z tych przypadków usługi wykonywane na rzecz indywidualnych klientów trzeba będzie ewidencjonować w kasie nawet wtedy, gdy płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy.
Jeśli chodzi o lekarzy, ważne jest, kto faktycznie jest odbiorcą usługi. Medyk świadczący usługi tylko w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia nadal nie będzie musiał używać kasy. W takim przypadku nabywcą usług jest fundusz, a pacjent podmiotem upoważnionym do skorzystania ze świadczeń, tj. odbierającym usługi. Nie uczestniczy w ich rozliczaniu. Tak samo jest wtedy, gdy lekarz pracuje w przychodni, a pacjenci kupują usługi od niej np. w formie abonamentu. Lekarze są wykonawcami świadczeń medycznych, ale nie są stroną transakcji z pacjentami w rozumieniu przepisów o VAT.
Jednak ci, którzy będą musieli stosować urządzanie fiskalne, muszą pamiętać o właściwym opisywaniu usług na paragonach fiskalnych. Ich nazwa powinna pozwalać na ich jednoznaczną identyfikację. Wskazówki w tym zakresie zawarte są w interpretacji ogólnej z 12 września 2013 r. (nr PT7/033/1/589/MHL/ 13/RD-94492). Minister finansów wskazał w niej m.in., że przy oznaczaniu towaru lub usługi można wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności, a więc w praktyce – odwołać się do własnego cennika.
Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 28 listopada 2013 r. (nr ILPP2/443-862/13-2/MR) ustalił, że dla usług okulistycznych wystarczający jest opis: usługi medyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej, usługi medyczne w zakresie chirurgii okulistycznej, usługi medyczne leczenia zachowawczego gałki ocznej, pozostałe usługi medyczne – z rozszerzeniem: zabieg, leczenie jedno oko lub leczenie dwoje oczu. Przyznał, że tak skonstruowane nazwy świadczeń dają możliwość ich identyfikacji, a co za tym idzie – nie ma konieczności rozszerzania opisu i podawania rodzaju wady wzroku. Według organu stosowanie jednej nazwy do kilku świadczeń jest dozwolone również wtedy, gdy są one oferowane po różnych cenach – przy założeniu, że nie mają do nich zastosowania odrębne zasady opodatkowania (np. zwolnienie z podatku bądź opodatkowanie według właściwych, odmiennych stawek).
Podstawa prawna
Par. 4 ust. 2, par. 9 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Par. 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).